REGULAMENT DE FINALIZARE A STUDIILOR DOCTORALE

ÎN DOMENIUL TEOLOGIE

2017 

Art. 1

În cazul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.

Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de conducătorul de doctorat în condiţiile prezentului regulament. Se recomandă ca:

 • teza de doctorat să fie compusă din părţi/capitole standard: cuprins, introducere, stadiul actual al cunoaşterii, contribuţiile originale, bibliografie şi dacă este cazul, anexe;
 • titlul tezei să fie concret şi să reflecte conţinutul cercetării;
 • stadiul cunoaşterii trebuie să reprezinte aproximativ 33%, iar cercetarea proprie 67% din volumul tezei;
 • redactarea lucrării trebuie să fie realizată conform normelor internaţionale, cu bibliografia (referinţele) citate în text în ordinea utilizării acestora; se cere ca lucrările științifice să fie publicate în reviste de interes naţional sau internaţional indexate în baze de date.

Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Teza de doctorat conţine în jur de 200 de pagini.

În vederea presusţinerii și susţinerii tezei de doctorat, doctorandul va accesa de pe pagina www.uav.ro la secţiunea Studii doctorale formularele necesare pentru completarea dosarului de doctorat.

Art. 2

După depunerea de către studentul doctorand a tezei de doctorat în format electronic PDF, în format printat și spiralat la Biroul de Studii Doctorale, Școala doctorală realizează analiza de similitudini  utilizând un program recunoscut de CNATDCU. Raportul va fi  inclus în dosarul de doctorat (durata procesului de verificare este de 30 de zile (cf. O. M. nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, alin.( b). Prima verificare în sistemul antiplagiat este gratuită, iar dacă este cazul pentru următoarele verificări, se va achita o taxă stabilită prin H.S. a  UAV Arad.

În urma emiterii raportului de similitudini (coeficienți de similitudine fiind minimi, sub  25%) studentul doctorand poate să depună cererea de  susținere a  tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare.

Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul comisie de îndrumare în prezenţa a minim cinci membri cu titlul de doctor, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii comisiei de doctorat.

După susținerea de către studentul doctorand a tezei de doctorat în comisia de îndrumare ( durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 de zile/ cf. O.M. nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, alin. (c ) conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei de doctorat și organizează susținerea publică a acesteia.

Art. 3

Teza de doctorat se prezintă conducerii I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv la Biroul de Studii Doctorale, împreună cu referatul favorabil al conducătorului ştiinţific de doctorat, cu o sinteză a analizei preliminare efectuată de catedra/departamentul de specialitate sau de colectivul de cercetare şi varianta electronică în format PDF pentru postarea pe site.

Cererea de stabilire a datei de susținere publică a tezei de doctorat avizată de către conducătorul de doctorat și președintele comisiei de susținere publică (se depune cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere la Biroul de Studii Doctorale, cf. Ordin nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, alin. (e).

Studentul doctorand trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor propuși pentru comisia de susținere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat. Comisia de doctorat este propusă de conducătorul ştiinţific de doctorat, aprobată de Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” şi numită prin decizie a Rectorului.

Documentele anexe depunerii tezei de doctorat sunt:

 • Cerere de depunere a tezei de doctorat
 • Propunere comisie susținere publică teză doctorat
 • Fişa personală a studentului doctorand
 • Copie act naștere, căsătorie, carte de identitate ale studentului doctorand
 • Curriculum vitae format PDF al studentului doctorand
 • Listă lucrări + copii ale lucrărilor studentului doctorand (6 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate din care 2 participări la simpozioane naționale sau internaționale) format PDF și format printat
 • Extras din procesul-verbal al şedinţei de catedră / departament / colectivului de cercetare în care a fost prezentată teza
 • Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat
 • Referatele membrilor comisiei de doctorat
 • Rezumatul tezei de doctorat în limba engleză format PDF și format printat A5
 • Rezumatul tezei de doctorat  în limba română format PDF și format printat A5

În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la conducerea I.O.S.U.D. la care s-a realizat înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor doi conducători ştiinţifici de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare realizată la susţinerea în catedră sau în colectivul de cercetare.

Art. 4

Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul ştiinţific de doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Preşedintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv: rector, prorector, decan sau prodecan.

Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific principal gradul I. Din comisie pot face parte şi specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai înainte.

În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D.-uri. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 referenţi provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea conducătorilor ştiinţifici de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. care organizează susţinerea publică a tezei de doctorat.

În cazul în care, după aprobarea de către Senat a comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau unul dintre referenţii oficiali devine indisponibil, completarea comisiei cu un nou membru urmează aceeaşi procedură de aprobare ca şi cea descrisă anterior.

Art. 5

Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la I.O.S.U.D. în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat.

În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea I.O.S.U.D Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv Biroul Studii Doctorale, în termen de 6 luni de la data primirii referatului nefavorabil, cu acordul scris al conducătorului ştiinţific de doctorat şi al referenţilor implicaţi pentru a se continua procedura de susţinere publică.

Art. 6

Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de conducerea I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad numai dacă toate referatele membrilor comisiei de doctorat, depuse la Biroul de Studii Doctorale, sunt favorabile. Comunitatea ştiinţifică din cadrul I.O.S.U.D Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad va fi informată asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, asigurându-se accesul la conţinutul lucrării în biblioteca instituţiei cu cel puţin 20 zile înaintea susţinerii publice.

Informarea privind data susţinerii publice a tezei de doctorat se va realiza prin anunţul scris şi prin afişarea electronică pe site-ul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a datelor privind susţinerea tezei de doctorat.

Art. 7

Doctorandul va elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor 11 specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului. Opiniile exprimate în scris de către specialişti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit preşedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.

În situaţia în care teza de doctorat este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul acesteia se scrie obligatoriu în limba română.

Art. 8

Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat. Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat.

Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului ştiinţific de doctorat.

Referentul din comisie, care nu poate participa la susţinerea publica a tezei de doctorat, trebuie să trimită Biroului Studii Doctorale, înainte de şedinţa de susţinere publică a tezei, o declaraţie scrisă, în care comunică motivul absenţei, votul privind conferirea titlului de doctor şi calificativul propus. În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.

Art. 9

Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „excelent”, „foarte bine”, „bine” şi respectiv, „satisfăcător”.

Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „excelent”, „foarte bine” sau „bine”, comisia  comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, care se înaintează spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

În cazul atribuirii calificativului „satisfăcător”, comisia va preciza elementele de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei.

În situaţia în care C.N.A.D.T.C.U. respinge acordarea titlului de doctor, conducerea I.O.S.U.D Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad organizează refacerea tezei de doctorat potrivit recomandărilor comisiei de experţi. Costurile de refacere a tezei se suportă de către doctorand.

Art. 10

În cazul în care doctorandul şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire universitară avansată şi a susţinut toate rapoartele ştiinţifice, dar din motive obiectiv justificate nu îşi poate finaliza teza de doctorat în termen de şase semestre de la înmatriculare, el poate solicita o prelungire cu 2-4 semestre a studiilor universitare de doctorat. Prelungirea duratei studiilor universitare se realizează numai la forma fără frecvenţă. Doctoranzii de la forma cu frecvenţă, în cazul aprobării prelungirii, se transferă la forma fără frecvenţă. Taxele de studiu pentru perioada de prelungire vor fi stabilite anual de către Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Cererea de prelungire se depune de către doctorand la directorul Şcolii Doctorale. În urma analizei, acesta o trimite spre aprobare Senatului.

Art. 11

Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează conducerii I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv Biroului Studii Doctorale, pentru a completa dosarul doctorandului, în termen de 7 zile de la susţinerea publică a tezei.

Biroul Studii Doctorale transmite dosarul de doctorat la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Conferirea titlului de doctor se face prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de către I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv Biroul Acte de Studii, pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale.

Diploma de doctor specifică tipul de doctorat (ştiinţific), domeniul Teologie şi distincţia oferită (dacă este cazul).

Depunerea dosarului de doctorat de către studentul doctorand, la Biroul de Studii Doctorale, se va face cu 90 de zile lucrătoare înainte de data propusă pentru susținerea publică a tezei de doctorat, dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare înainte de încheierea anului universitar în care se dorește susținerea tezei.

Ghidul sustinerii publice a tezei de doctorat site

8.1-ORDIN-nr.-3482-din-24-martie-2016-privind-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-şi-funcţionare-al-C-N-A-T-D-C-U

Director şcoală doctorală,                                                                Secretar şcoală doctorală,

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus                                                  Ec. Aniela Deme