Regulament de funcţionare

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA” ARAD

R E G U L A M E N T

INSTITUŢIONAL PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

A PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE

DE DOCTORAT ÎN TEOLOGIE

(RIPODPSUDT)

 DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

 1. Se instituie prezentul Regulament care reglementează organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în domeniul TEOLOGIE sub tutela Universităţii „Aurel Vlaicu”, ca Instituţie de organizare a studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu:
 • Legea nr. 1/2011;
 • Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011;
 • Carta Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Regulamentul Cadru al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă (aprobat prin Hotărârea Sfântului Sinod, nr. 10393 din 31.10.2014)
 • Regulamentul privind studiile universitare de doctorat a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (RSUDUAV), aprobat de Senatul instituţiei.
 1. Pregătirea şi obţinerea titlului de doctor în TEOLOGIE se vor face după normele Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi cu respectarea specificului şi interesului misionar al Bisericii, (cf. Protocolului încheiat între Ministerul de resort şi Patriarhia Ortodoxă Română nr. 9217/ 29.05. 2014).
 1. STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN TEOLOGIE

Art. 2

 1. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad organizează, prin Şcoala Doctorală, studii universitare de doctorat ştiinţific în domeniul TEOLOGIE (ŞDT);
 2. Programul de studii universitare de doctorat în domeniul TEOLOGIE (PSUDT) este organizat de ŞDT sub coordonarea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad(CSUDUAV);
 3. Admiterea în PSUDT se realizează în conformitate cu normele legislaţiei în vigoare, a normativelor universitare şi a Hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 4. La concursul de admitere se pot înscrie potrivit legii şi Hotărârilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului superior, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master în Teologie sau în domenii înrudite, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: „aprobă înscrierea la doctorat în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”);
 5. De asemenea, se pot înscrie potrivit Legii şi Hotărârilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului superior, licenţiaţi în Teologie, aparţinând altor culte, cu diplomă echivalentă, cu diplomă de Master în Teologie sau domenii înrudite (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 3970/19 iulie 2012), având activitate ştiinţifică şi publicistică, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6343/1998, care precizează că: „înscrierea candidaţilor aparţinând altor culte la cursurile de doctorat organizate la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, rămâne la latitudinea autorităţii bisericeşti locale, în consultare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă respectivă”;
 6. Pentru înscriere la Programul de studii universitare de doctorat este obligatoriu ca media de absolvire studiilor universitare de licenţă în Teologie şi a studiilor de Master pentru candidaţi să fie peste 8,51, calculată cf. Hotărârii Sfântului Sinod nr. 337/2010, astfel: Media generală de absolvire a studiilor de licenţă, în pondere de 70% (media anilor 1+2+3+4+media examenului de licenţă/5) şi media generală de absolvire a studiilor de Master, în pondere de 30% (media anilor 1+2+media examenului de Diseritaţie/3);
 7. Candidaţii vor prezenta la Dosarul de înscriere şi Binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de unde provin sau acordul cultului;
 8. Candidaţii vor depune la dosarul de înscriere un Certificat de competenţă lingvistică, obţinut pentru o limbă de circulaţie internaţională, acordat de o instituţie acreditată;
 9. Admiterea se face în baza Metodologiei aprobate anual de către Consiliul Facultăţii; Examenul de admitere constă în două probe:
 • proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la ambele Programe de doctorat, după tematica afişată cu 6 luni înainte şi postată pe site-ul Facultăţii de Teologie (ro şi www.uav.ro );
 • probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, afişată cu 6 luni înainte şi postată pe site-ul Facultăţii de Teologie (ro şi www.uav.ro ).
 1. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este de 8,00;
 2. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (îndrumarea studentului doctorand, precum şi propunerea de Comisii în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat) se va efectua conform normelor legale şi ale Regulamentului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad;
 3. Atribuţiile Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie sunt cele
  delegate de către RSUDUAV.

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL TEOLOGIE

Art. 3

 1. În cadrul Facultăţii de Teologie funcţionează o singură Şcoală doctorală (ŞDT) care se conduce prin Consiliul Şcolii Doctorale în Teologie (CŞDT) aflat sub coordonarea unui director;
 2. Atribuţiile CŞDT sunt cele stabilite de Lege şi RSUDUAV;
 3. Numărul membrilor CŞDT se stabileşte de către Consiliul Facultăţii în raport cu numărul conducătorilor de doctorat. Componenţa CŞDT este validată de către Consiliul Facultăţii;
 4. La candidarea pentru funcţia de director al ŞDT, candidaţii vor prezenta binecuvântarea ierarhului locului, conform Hotărârilor Sfântului Sinod;
 5. CŞDT se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare şi vor fi valid constituite conform normelor şi legislaţiei în vigoare precum şi a normelor universitare proprii;
 6. Statele de funcţii după care sunt normate activităţile membrilor ŞDT se vor întocmi conform legii şi a normelor universitare proprii.
 1. CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT

Art. 4

 1. Conducătorii de doctorat în ŞDT pot fi cadre didactice titulare sau asociate care îndeplinesc cerinţele prevăzute de Lege (cf. L.E., nr. 1/2011, art. 166, al.1), care sunt membri în ŞDT şi care vor avea atribuţii de subordonare directorului, conform RSUDUAV;
 2. Numărul de doctoranzi pe care poate să-i îndrume un conducător de doctorat este cel stabilit de Lege şi de RSUDUAV;
 3. Conducătorul de doctorat are dreptul să refuze un candidat la admitere, să refuze conducerea tezei de doctorat a unui student doctorand, conform legii şi RSUDUAV;
 4. Norma didactică a unui conducător de doctorat se stabileşte conform legii şi RSUDUAV;
 5. Drepturile directorului ŞDT, ale membrilor comisiilor de doctorat, ale referenţilor sunt cele stabilite de lege şi de RSUDUAV;
 6. Calitatea de conducător de doctorat se poate retrage de către Ministerul de resort, la cererea Consiliului Facultăţii, cu avizul Senatului Universităţii, pentru acele cazuri care sunt considerate ca fiind incompatibile cu conducerea de doctorat şi cu morala creştină.
 1. STUDENTUL DOCOTRAND

Art. 5

 1. Drepturile şi obligaţiile studentului doctorand sunt cele prevăzute de Lege şi de RSUDUAV;
 2. Drepturile studentului doctorand de transfer, de schimbare a conducătorului de doctorat, sunt cele prevăzute de lege, de regulamente, cu condiţia obţinerii binecuvântării autorităţii competente bisericeşti.
 1. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE AL DOCTORANZILOR

Art. 6

 1. Durata programului de pregătire este cea prevăzută de Lege;
 2. In primul semestru, pe o perioadă de 12 săptămâni, în cadrul ŞDT, doctorandul trebuie să acumuleze 30 de credite, ca urmare a frecventării a cel puţin 3 cursuri şi a seminariilor aferente, precum şi a promovării examenelor la cursurile respective;
 3. Examenele şi referatele de cercetare ştiinţifică se susţin în faţa unor comisii de examinare, propuse de către conducătorul de doctorat, formate din profesori şi aprobate de către CŞDT. Susţinerea referatelor este publică şi va fi anunţată cu 30 zile înainte. Evaluarea se face cf. Regulamentului Universităţii;
 4. Rezultatele obţinute la examene şi la referate sunt consemnate de către toţi membrii comisiei, în câte un proces verbal, iar în cazul referatelor şi de către directorul ŞDT. Procesele verbale se depun la dosarul doctorandului la Secretariat, în termen de 5 zile de la susţinerea examenului sau a referatului;
 5. Programul de pregătire a doctoranzilor se stabileşte de către conducătorul de doctorat, se avizează de către CŞDT şi se aprobă de către director, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării doctorandului.
 1. ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Art. 7

 1. Tema tezei de doctorat se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire. Proiectul tezei de doctorat se aprobă de către directorul ŞDT, pe baza propunerii conducătorului de doctorat, în urma avizului CŞDT. Schimbarea temei tezei se poate face o singură dată;
 2. Teza trebuie să conţină elemente de originalitate specifice demersului abordat, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. Posibilele cazuri de fraudă sau plagiat vor fi sancţionate conform legii;
 3. Teza trebuie să fie redactată în format A4, caractere Times New Roman, 12, 1,5 distanţa dintre rânduri, minimum 250 de pagini, maximum 350 de pagini. În cazul în care subiectul Tezei necesită Anexe, numărul paginilor necesare nu intră în calculul numărului obligatoriu maxim de pagini;
 4. Elaborarea tezei se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani. Cu aprobarea Senatului universitar durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, la propunerea conducătorului de doctorat;
 5. Teza este evaluată de o comisie, propusă de conducătorul de doctorat, avizată de CŞDT şi aprobată de către director. Comisia este alcătuită din preşedinte (Directorul ŞDT sau un reprezentant al acestuia), conducătorul de doctorat şi trei referenţi, dintre care cel puţin 2 nu îşi desfăşoară activitatea în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. La propunerea unuia sau a mai multor membri ai comisiei de doctorat, conducătorul de doctorat poate cere doctorandului să efectueze modificări sau completări ale tezei. In cazul în care unul sau mai mulţi referenţi apreciază că teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută şi depusă la Secretariatul Şcolii Doctorale, cu acordul scris al conducătorului de doctorat;
 6. Teza se susţine în şedinţă publică. Stabilirea datei şi modalităţii susţinerii este prevăzută de Lege;
 7. Teza poate fi votată cu calificativele: Excelent, Foarte bine, Bine şi Satisfăcător. In ultimul caz, teza trebuie refăcută în acord cu recomandările comisiei care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de susţinere a tezei;
 8. Teza respinsă poate fi prezentată pentru o nouă susţinere, cu reluarea metodologiei prezentate, în termen de cel mult un an. Acest drept se acordă o singură dată;
 9. Contestaţia privind respingerea tezei de doctorat se adresează Rectorului în termen de 5 zile de la susţinerea publică. Rectorul decide în termen de 30 de zile;
 10. Pentru tezele care probează calităţi deosebite, se poate acorda una din distincţiile: SUMMA CUM LAUDE, MAGNA CUM LAUDE sau CUM LAUDE. Aceste distincţii se acordă numai doctoranzilor care au obţinut calificativul maxim la toate probele susţinute (examene, referate, teza de doctorat). Acordarea unei distincţii se argumentează de către membrii referenţi ai comisiei de susţinere a tezei de doctorat;
 11. În cazul în care unul dintre referenţi devine indisponibil, acesta va fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat, avizată de CŞDT şi aprobată de Comitetul de coordonare a Senatului Universităţii. Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat, cu acordul scris al noului conducător propus de către doctorand şi cu avizul CŞDT, aprobate de către Rector;
 12. Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat, dar nu în cadrul aceleiaşi Şcoli Doctorale (excepţii fac cazurile de deces al conducătorilor). In acest caz, sunt necesare aprobările conducerilor ambelor IOSUD, precum şi acceptul scris al noului conducător de doctorat propus de către doctorand. Pentru doctoranzii care se transferă la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este necesar avizul Şcolii Doctorale şi acordul autorităţii bisericeşti.
 1. CONFERIREA TITLULUI ŞTIINŢIFIC DE DOCTOR

Art. 8

 1. Hotărârea comisiei de doctorat prin care se conferă titlul ştiinţific de doctor se consemnează într-un proces-verbal şi se urmează apoi instrucţiunile metodologice ale Universităţii (cf. RSUDUAV);
 2. Conferirea titlului de doctor în Teologie se va face în urma depunerii unui jurământ de păstrare şi de mărturisire a credinţei creştine ortodoxe, conform prevederilor Statutului pentru  organizarea  şi funcţionarea  Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentului cadru al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, jurământ prestat doar de către candidaţii ortodocşi;
 3. În vederea confirmării titlului de doctor, propus de comisie, se urmează procedurile normelor.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 9

 1. Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea de către autoritatea bisericească şi CSUD, în anul universitar 2014-2015.
 2. Prezentul regulament a fost avizat de către Consiliului Profesoral în şedinţa din data de 01. 10. 2014 cu unanimitate de voturi.

Director Şcoală doctorală                                                                Secretar Școala doctorală

Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu                                                     Gabriela Ghejeu