Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Metodologie admitere studii Doctorale

Programele de DOCTORAT (6 semestre):

  1. Teologie Dogmatică (coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan şi Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja)
  2. Drept bisericesc (coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus)

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1.

  1. Condiţii obligatorii pentru înscrierea la concurs:
  2. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”).
  3. Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat şi doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.
  4. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licenţă)/ 5] în pondere de 70% si media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie)/3] în pondere de 30% 8,51.
  5. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de limbi moderne al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere internaţională.

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

  1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultăţii şi la sediul facultăţii.

          Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe:

  1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la toate Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 4).
  2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 4 a/b).

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00.

Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Programare calendaristică 2017:

          Sesiunea I – Programe de Doctorat

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Proba scrisă (participă candidaţii de la toate programele): 15.09.2017, ora 900

Depunerea contestaţiilor: 15.09.2017

Rezolvarea contestaţiilor: 18.09.2017

Proba orală (susţinută pentru opţiunea de program aleasă de candidat): 18.09.2017 ora 900.

Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2017

Retragerea dosarelor pentru candidaţii nepromovaţi: 19.09.2017

Director Şcoală doctorală                                                                Secretar Școala doctorală

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus                                                  Ec. Aniela Ioana Deme