REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “ILARION V. FELEA” DIN CADRUL UNIVERSITATII ,”AUREL VLAICU” din ARAD

ORARUL BIBLIOTECII

LUNI: 9-12; 14-16

MARȚI: 9-12; 14-16

MIERCURI: 9-12;

JOI: 9-12; 14-16

I. MISIUNE

Biblioteca Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad, funcţionează în cadrul Facultăţii, în vederea bunei desfăşurări a activităţii didactice a studenţilor şi profesorilor acestei instituţii.

Astfel, Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, ca parte integrantă a sistemului de învăţământ, sprijină întreaga activitate didactică, cultural educativă, de cercetare şi perfecţionare, contribuind la cunoaşterea valorilor teologiei şi ştiinţei, precum şi a culturii naţionale şi universale. În acest scop, ea achiziţionează din ţară şi străinătate, cărţi, reviste şi alte documente necesare procesului de învăţământ, de cercetare, organizând şi valorificând fondul de carte şi alte documente.

Colecţiile Bibliotecii Facultăţii sunt accesibile studenţilor, cadrelor didactice şi a altor specialişti din cadrul universitar. În limita posibilităţilor, colecţiile pot fi consultate şi de către alţi specialişti din afara Universităţii, numai în incinta Bibliotecii.

Conducerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă se îngrijeşte de întreaga baza materială, necesară pentru buna desfăşurare a activităţii Bibliotecii, desemnând un cadru didactic responsabil de organizarea şi dezvoltarea Bibliotecii.

II. PATRIMONIU

Patrimoniul Bibliotecii include: cărţi, documentarte şi publicaţii periodice.

Colecţiile Bibliotecii sunt constituite şi se dezvoltă prin transfer, donaţii şi sponsorizări etc.

Dotările sunt asigurate numai din donaţii şi sponsorizări.

III. STRUCTURI

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad este subordonată Decanului Facultăţii, prin cadrul didactic desemnat responsabil al bibliotecii.

IV. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă desfăşoară urmatoarele activităţi:

 • participă la activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi de perfecţionare a profesorilor şi studenţilor, asigurând informarea documentară a utilizatorilor.
 • dezvoltarea colecţiilor.
 • evidenţa şi organizarea colecţiilor.
 • biblioteca este informatizată.

Biblioteca Centrală Universitară „Cornelia Bodea” oferă urmatoarele servicii:

 • împrumut pentru consultare în incinta Bibliotecii (20 locuri).
 • împrumut de cărţi şi reviste la domiciliu pe termen scurt, pe baza unei cereri supuse aprobării cadrului didactic responsabil al bibliotecii.
 • acces la baza informatizată a bibliotecii pentru informare bibliografică.

V. DEZVOLTAREA, EVIDENŢA, PRELUCRAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Dezvoltarea colecţiilor se realizează în funcţie de cerinţele de informare şi de documentare ale studenţilor şi cadrelor didactice ale Facultăţii, în limita posibilităţilor existente, prin atragerea de sponsori şi prin contactul cu alte Facultăti de Teologie din ţara şi străinătate.

Evidenţa colecţiilor se realizează prin:

Registrul de inventar:

 • pentru cărţi şi alte publicaţii neseriale
 • pentru publicaţii seriale
 • toate documentele intrate în bibliotecă sunt supuse evidenţelor, pe baza actelor însoţitoare.
 • în cazul donaţiilor, personalul Bibliotecii are obligaţia de a întocmi acte, prin care să dovedească provenienţa acestora.
 • scoaterea publicaţiilor din evidenţa bibliotecii se poate face numai în urmatoarele situaţii:

Casare:

 • aprobarea casării se face de către conducerea Facultăţii, în condiţiile de uzură fizică şi morală.
 • în cazul pierderii publicaţiilor – după ce s-a recuperat contravaloarea acestora.
 • cărţile şi revistele pierdute sau sustrase din Bibliotecă se elimină din evidenţe pe baza unui act întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare. Cărţile şi revistele care nu pot fi recuperate de la utilizatori din motive obiective (decese, calamităţi, incendii), vor fi scăzute, din evidenţă cu aprobarea conducerii Facultăţii.

Eliminarea cărţilor şi revistelor din colecţia Bibliotecii se efectuează în urmatoarele condiţii:

 • când documentele sunt deteriorate fizic.
 • când documentele au un conţinut perimat.

Orice operaţie de intrare sau de ieşire a unui document se face numai pe baza unui document însoţitor (factură, proces- verbal, decizie de scădere, etc.)

Secretariatul Facultăţii şi celelalte structuri administrative sunt obligate să nu elibereze actele studenţilor Facultăţii sau salariaţilor care părăsesc Facultatea, având publicaţii împrumutate de la Biblioteca Facultății.

VI. ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Pentru a răspunde unor cerinţe sporite de informare şi mai ales de regăsire a cărţilor şi revistelor intrate în bibliotecă, clasificarea se face prin sistem informatizat. Informaţiile sunt înmagazinate în calculator, într-un program special de operare.

 • prelucrarea publicaţiilor se face informatizat.
 • colecţiile Bibliotecii se organizează în următoarele categorii de fonduri:
 • depozitul de carte general.
 • depozitul cu fondul de publicaţii seriale.
 • sala Bibliotecii cu accces liber la raft.
 • catalogele Bibliotecii.

Biblioteca deţine catalogul informatizat al Bibliotecii.

VII. COMUNICAREA COLECŢIILOR

Colecţiile Bibliotecii Facultăţii de Teologie Ortodoxă se adresează cu prioritate studenţilor, cadrelor didactice sau altor specialişti din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Cititorii din afara spaţiului universitar pot cosulta colecţiile bibliotecii numai la sala de lectură.

Consultarea colecţiilor se face gratuit. Studenţii se înscriu pe baza carnetului de student vizat pe anul universitar în curs, iar celelalte categorii de cititori pe baza legitimaţiei vizată de Biroul Resurse Umane – Salarizare al Universităţii.

La înscrierea cititorilor nu se percepe taxă de înscriere.

Colecţiile se pot consulta în sălile de lectură sau prin împrumut pe tremen scurt la domiciliu. Cărţile şi publicaţiile existente fiind într-un singur exemplar, se împrumută în general numai la sala de lectură. În situaţii speciale ele pot fi împrumutate şi la domiciliu, pe o perioadă scurtă. În această situaţie, solicitantul se va adresa printr-o cerere, cadrului didactic responsabil cu activitatea bibliotecii, precizând motivul pentru care solicită împrumutul respectivei publicaţii la domiciliu. Cererea va fi analizată de responsabilul bibliotecii şi soluţionată după caz.

Programul de lucru al bibliotecii se desfăşoară după un orar aprobat de Decanul Facultăţii – zilnic în pauzele dintre cursuri (8.50-9; 9.50-10; 10.50-11.10; 12-12.10; 13-13.10) precum şi în zilele de marţi şi miercuri între 14-15. În zilele de sarbători naţionale şi religioase precum şi în timpul vacanţelor studenţeşti, Biblioteca est închisă.

În cazul împrumutului la domiciliu se pot elibera unui cititor pâna la 5 volume într-o singură tranşă şi 10 volume cadrelor didactice. Termenul se stabileşte de către bibliotecar. Biblioteca poate să solicite restituirea publicaţiilor împrumutate, înainte de expirarea termenului.

Cititorul care a pierdut sau deteriorat publicaţia împrumutată este obligat să o înlocuiască cu un exemplar identic sau printr-o copie xerografiată a volumului pierdut.

Pentru abateri de la regulamentul bibliotecii, utilizatorii pot fi sanctionaţi cu suspendarea drepturilor de consultare a colecţiilor.

VIII. PĂSTRAREA ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR

Toate colecţiile Bibliotecii se organizează şi se pastrează în condiţii de securitate şi conservare corespunzătoare, cu respectarea condiţiilor de climat şi de igienă.

Periodic, se vor verifica condiţiile de microclimat şi se vor aplica măsuri de igienizare şi dezinfecţie în spaţiile de depozitare.

IX. RESURSE MATERIALE

Resursele Bibliotecii se constituie din sponsorizări, donaţii şi din veniturile propii provenite din recuperarea contravalorii cărţilor nerestituite.

X. PERSONAL ŞI CONDUCERE

Personalul Bibliotecii Facultăţii de Teologie este format dintr-un cadru didactic responsabil cu Biblioteca, desemnat de către Decan cu aprobarea Consiliului profesoral al Facultăţii, precum şi din 4 studenţi bibliotecari, selectaţi de către responsabilul Bibliotecii.

Sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului Bibliotecii se face prin decizia Decanului Facultăţii, în cazul responsabilului Bibliotecii şi de către responsabilul Bibliotecii în cazul studenţilor bibliotecari.

XI. DISPOZIŢII FINALE

Biblioteca întocmeşte şi transmite Decanului Facultăţii situaţiile statistice, ori de câte ori se primesc donaţii sau dotări noi.

Prezentul Regulament a fost aprobat prin hotarârea Consiliului Profesoral al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din data de 14 aprilie 2008.

IMG_1811