Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad

Metodologie admitere studii de Licenţă

Programul de LICENŢĂ: Teologie Ortodoxă Pastorală (8 semestre)

Admiterea candidaţilor se face în două etape, pe baza documentelor cerute de Anexa 1:

ETAPA 1: Proba eliminatorie:

 1. Vizita medicală – o comisie formată din doi medici specialişti şi duhovnicul facultăţii va evalua, în ziua stabilită în programul de desfăşurare a admiterii, documentele medicale de la dosarul candidatului, la care se adaugă şi un interviu care să ateste calităţile psihologico-duhovniceşti cerute de reglementările canonice, legislative şi regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, fiecare candidat va primi viza Admis sau Respins, funcţie de cele constatate;
 2. Muzică şi dicţie – o comisie formată din profesorul de muzică bisericească şi unul de limba română va evalua, prin interviu, în ziua stabilită în programul de desfăşurare a admiterii, calităţile muzicale şi dicţia candidaţilor. Astfel, fiecare candidat va primi viza Admis sau Respins, funcţie de cele constatate.

NOTĂ: Nu vor susţine proba eliminatorie de Muzică şi dicţie absolvenţii Seminariilor teologice, personalul clerical şi cel monahal. Candidaţii respinşi la oricare din probele eliminatorii nu pot depune contestaţii fiind excluşi din examen.

ETAPA 2: Probă scrisă

Candidaţii declaraţi admişi la cele două probe din etapa 1, vor susţine în ziua programată, un examen scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (după tematica stabilită de Patriarhia Română – vezi Anexa 2).

Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel:

50% nota de la Proba scrisă + 50% media examenului de bacalaureat = media de admitere.

Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei astfel rezultate. Pentru ultimul loc bugetar cât şi pentru cel cu taxă (din cifra de şcolarizare aprobată), la medii egale, se va lua în considerare nota obţinută la proba scrisă, fiind declarat admis cel cu media cea mai mare.

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea I – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.285855): 10.07-21.07.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 22.07.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 22.07.2017, ora 1100

Contestaţii – 24.07.2017

Afişare rezultate finale şi confirmarea locului  – 25.07. – 27.07.2017

Sesiunea II/ funcţie de numărul de locuri rămase – Program de Licenţă

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Etapa I (vizita medicală, muzică şi dicţie) – 13.09.2017 ora 900

Etapa II (examenul scris la disciplina Teologie Dogmatică) – 13.09.2017, ora 1200

Contestaţii – 13.09.2017

Afişare rezultate finale şi confirmarea locului  – 14.09.- 19.09.2017

Afişare listelor finale definitive: 25.09.2017

Anexa – Acte necesare admitere

Acte studii LICENŢĂ

 1. dosar plic;
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
 3. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie legalizată;
 4. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi copie legalizată;
 5. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată, pentru absolvenţii de facultate;
 6. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi copie legalizată;
 7. diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată, pentru absolvenţii Seminariilor Teologice;
 8. certificat de naştere în copie legalizată;
 9. certificat sau adeverinţă de botez;
 10. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 11. carte de identitate – copie
 12. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
 13. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;
 14. adeverinţă medicală – tip –  apt pentru înscrierea la facultate
 15. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;
 16. 4 poze tip buletin color;
 17. taxa de înscriere: 80 lei;
 18. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Atenţie ! La confirmarea locului este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat în original.

 • Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN FACULTĂŢILE DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 2016

 SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ  PASTORALĂ

 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme;
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare.
 5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei.
 6. Răscumpărarea şi aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituţia şi însuşirile ei.
 9. Sfintele Taine, consideraţii generale şi particulare.
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jertfă.

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile Teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

Decan,                                                                                        Secretar şef,

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja                                           Ec. Lavinia Dorina Popa