UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ILARION V. FELEA”

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFAŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

(examen de licenţă şi disertaţie pentru anul universitar 2016/2017)

 În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.6125/2016  pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior; în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin privind aprobarea Metodologie – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie publicat in M.O. partea I, nr.7/04.01.2017.

Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” organizează finalizarea studiilor la programele de licenţă şi master astfel:

CAP. I

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă şi disertaţie

ART. 1

Programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă.

ART. 2

(1) În cazul absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare, susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie, în situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă.

ART. 3

Pot susţine examen de licenţă:

a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;

b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.

ART. 4

Facultatea de Teologie OrtodoxăIlarion V. Felea” organizează şi desfăşoară examen de licenţă pentru absolvenţii proprii, precum şi pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior.

ART. 5

Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă susţin examenul de licenţă în conformitate cu prevederile regulamentului propriu.

ART. 6

Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se realizează de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 7

(1) Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:

  1. a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  2. b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

(2) Lucrarea de licenţă se va redacta cu font Times New Roman, caractere de 12, cu spaţiu de 1,5 între rânduri. Notele de subsol se vor redacta cu font Times New Roman, caractere de 10, la un rând şi va avea minim  60 de pagini, maxim 80 de pagini.

(3) Examenul de disertaţie constă din prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(4) Lucrarea de disertaţie se va redacta cu font Times New Roman, caractere de 12,  spaţiu de 1,5 între rânduri. Notele de subsol se vor redacta cu font Times New Roman, caractere de 10, la un rând şi va avea minim  70 de pagini, maxim 90 de pagini.

(5)Lucrările de licenţă şi disertaţie vor fi verificate în programul anti-plagiat.

(6) Probele menţionate la alin. (1) şi (3) pentru examenul de licenţă şi disertaţie se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(7) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă şi disertaţie sunt publice.

ART. 8

Modul de susţinere a probei pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este oral.

ART. 9

(1) Media de promovare a examenului de licenţă/disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe.

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) Notele probelor de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.

(6) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

CAP. II

Dispoziţii finale

ART. 10

Examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau instituţia de învăţământ superior absolvită.

ART. 11

Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate în perioadele stabilite de senatul UAV.

ART. 12

(1) Modalitatea de desemnare şi componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul propriu.

(2) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.

(3) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei.

ART. 13

(1) Contestaţiile se depun şi se rezolvă conform regulamentului propriu.

(2) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

(3) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.

ART. 14

Comisiile de licenţă şi disertaţie urmăresc şi notează originalitatea conţinutului lucrărilor susţinute. Se interzice comercializarea de lucrări ştiinţifice.

ART. 15

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către UAV, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

ART. 16

(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

(2) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţiile următoare:

  1. a) domeniul de studii universitare;
  2. b) programul de studii/specializarea;
  3. c) perioada de studii;
  4. d) media de finalizare a studiilor;
  5. e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

ART. 17

    Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

ART. 18

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

ART. 19

Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente anului universitar 2016-2017.

DECAN                                                                                          DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA                                            Pr. Conf. Univ. Dr. Caius CUŢARU