regI. AUTONOMIA UNIVERSITARĂ, MISIUNEA ŞI PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 1. Principii generale
 2. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad (denumită de aici înainte FTOA) funcţionează în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, fiind subordonată sub raport organizatoric, administrativ, tehnic şi financiar Universităţii „Aurel Vlaicu”, iar din punct de vedere teologic, canonic şi spiritual autorităţilor bisericeşti ale Patriarhiei Române, prin asumarea următoarelor legi şi regulamente:
 • Legea Educaţiei naţionale 1/2011;
 • Carta Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad;
 • Reglementările proprii, specific bisericeşti, emise de Sfântul Sinod: 
 1. Regulamentul-cadru de funcţionare a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română(RcOFT);
 2. Protocolul semnat între Patriarhia Română şi Ministerul de resort (2014); deciziile autorităţii bisericeşti locale.
 3. Facultatea beneficiază de autonomie universitară în domeniile didactic şi ştiinţific.
 4. Misiune şi domenii de activitate
 5. Misiunea FTOA se concretizează în :
 • întărirea şi păstrarea unităţii de credinţă, promovarea spiritualităţii ortodoxe şi a misiunii Bisericii;
 • promovarea învăţământului şi a cercetării în domeniul teologic în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare;
 • pregătirea viitorilor slujitori bisericeşti, a cadrelor didactice pentru învăţământul teologic mediu şi universitar şi a unor cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar;
 • contribuţia la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere teologic prin implicarea în societate, în acord cu nevoile pastoral-misionare ale Bisericii şi ale comunităţii.
 1. FTOA este o instituţie academică şi teologică care oferă programe de studiu şi formare profesională, precum şi angajarea în proiecte de cercetare ştiinţifică care se încadrează în Domeniul TEOLOGIE. Astfel, absolvenţii acesteia pot obţine, în condiţiile legii, diplome de licenţă, masterat şi doctorat care le dau posibilitatea angajării pe piaţa muncii în posturi regăsite în Catalogul Ocupaţiilor din România, iar angajaţii acesteia pot dobândii titluri academice, în conformitate cu standardele minimale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
 2. Obiective ale FTOA:
 • studierea şi aprofundarea cunoştinţelor de teologie ortodoxă în dialog cu ştiinţa, cultura şi arta, dar şi cu alte confesiuni/religii;
 • promovarea şi valorificarea identităţii conştiinţei eclesiale ortodoxe atât în dialogul academic, cât şi în cel ecumenic/interreligios.

II. STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII

 1. FTOA este parte integrantă a Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad, cuprinzând cadre didactice, studenţi, personal tehnic şi administrativ.
 2. FTOA este formată din Departamentul de Discipline Teologice şi Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară, fiecare dintre acestea având propriile regulamente de organizare şi funcţionare. Facultatea poate înfiinţa, singură sau în colaborare, şi alte Centre de Cercetare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie (CA) şi al Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (SU).
 3. Facultatea este condusă de Consiliul Facultăţii din care fac parte membri aleşi prin vot dintre cadrele didactice titulare. Acesta elaborează prezentul Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii, prin care se reglementează desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică în această instituţie academică, care se aprobă ulterior prin Hotărârea CA şi cu avizul SU, primind şi avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului locului.
 4. Reprezentanţii Facultăţii în SenatFTOA nu are personalitate juridică, fiind inclusă în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi este reprezentată în Senatul Universităţii prin cadre didactice şi studenţi, aleşi prin vot universal, direct şi secret, odată la patru ani, în conformitate cu Regulamentul de alegeri al Universităţii.
 5. Consiliul Facultăţii (CF):
 • Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al Facultăţii;
 • Componenţa membrilor CF este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi;
 • Membrii CF sunt desemnaţi prin vot universal, direct şi secret de către cadrele didactice şi de cercetare titulare, respectiv de către studenţii din Facultate, apoi componenţa CF este avizată de CA şi aprobată de Senat;
 • La şedinţele CF poate participa de drept Chiriarhul locului sau delegatul acestuia;
 • Lucrările CF sunt conduse de către Decan sau de delegatul acestuia, dintre membrii CF;
 • Decanul, directorul de departament şi directorul şcolii doctorale fac parte din CF;
 • CF se întruneşte în sesiune ordinară lunar, conform programării stabilite la începutul fiecărui semestru academic, şi în sesiuni extraordinare la convocarea decanului sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Facultăţii;
 • CF îşi constituie, în a doua şedinţă ordinară de după alegeri, comisiile de specialitate, prezidate de către un membru al Consiliului. Comisiile de specialitate ale CF sunt fixate după modelul comisiilor de specialitate ale Senatului şi după necesităţile specifice FTOA;
 • În virtutea autonomiei universitare, CF are atribuţiile conferite de Legea Educaţiei nr. 1/ 2011, de RcOFT, precum şi cele enumerate mai jos:
 1. stabileşte strategia dezvoltării Facultăţii în concordanţă cu strategia de dezvoltare a Universităţii;
 2. avizează candidaturile pentru funcţia de decan al Facultăţii;
 3. aprobă şi propune către Senatul Universităţii numărul de studenţi/ programe de studii, modalităţile de admitere, potrivit propunerilor formulate de către Departament;
 4. propune către Senat programele de studiu pentru licenţă, masterat şi doctorat înaintate de către Departamente;
 5. avizează statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare;
 6. avizează propunerile privind prelungirile de activitate ale conducătorilor de doctorat şi profesorilor consultanţi;
 7. avizează planurile de învăţământ;
 8. avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, propunerile comisiilor de specialişti pentru numirea pe posturi didactice;
 9. propune constituirea unităţilor autonome de cercetare sau de prestări servicii în conformitate cu prevederile legii şi ale Cartei Universităţii, stabileşte modalităţile de funcţionare a acestor unităţi şi aprobă personalul de cercetare şi gradele ştiinţifice;
 10. stabileşte strategia cooperării academice internaţionale, propune acorduri de cooperare academică internaţională, care trebuie să aibă susţinerea unităţilor componente ale Facultăţii;
 11. avizează propunerile departamentului pentru acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa al Universităţii, de Senator de Onoare al Universităţii, de Profesor Honoris Causa şi de Profesor Emerit care se înaintează Senatului Universităţii spre validare;
 • CF ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi; cvorumul şedinţelor este de 2/3 din totalul membrilor Consiliului;
 • Un membru al CF poate fi revocat la propunerea scrisă a 1/3 dintre membrii Consiliului şi cu votul a 2/3 din membrii acestuia;
 • Conducerea executivăa Facultăţii este asigurată de către decan;
 • CF soluţionează orice neînţelegeri sau conflicte de competenţă privind administraţia dintre decan şi directorul de departament.
 1. Biroul Consiliului Facultăţii (BCF)
 • BCF este format din: decan, director de departament, directorul Școlii doctorale, secretarul-şef şi administratorul Facultăţii;
 • BCF are următoarele atribuţii principale:
 1. elaborează propuneri şi aplică hotărârile CF;
 2. pregăteşte întrunirile CF;
 3. asigură conducerea curentă a Facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele Consiliului Facultăţii (pentru situaţii care nu necesită aprobarea acestuia);
 4. monitorizează activitatea colectivelor de redacţie ale publicaţiilor Facultăţii.
 5. Departamentul de Discipline Teologice (DDT)
 • Departamentul este unitatea academică de bază a Universităţii, care reuneşte şi gestionează unul sau mai multe programe de studii şi răspunde de funcţionarea lor, în condiţiile autonomiei universitare. Activitatea Departamentului este coordonată de Directorul de Departament (DD), ajutat de Consiliul Departamentului (CD);
 • FTOA este organizată într-un singur departament denumit Departamentul de Discipline Teologice (DDT).
 • Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului Universităţii, la propunerea CF, cu avizul CA;
 • DDT are ca principale atribuţii, cele atribuite de RcOFT, precum şi următoarele:
 1. face propuneri privind politica de personal;
 2. propune comisiile pentru concursuri în vederea ocupării posturilor didactice;
 3. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor şi supunerea rezultatelor spre avizare Consiliului Facultăţii şi spre validare Senatului Universităţii;
 4. propune cadrele didactice asociate, prin consultarea membrilor colectivelor didactice;
 5. face propuneri privind acordarea statutului de profesor consultant, prelungiri de activitate şi încetarea activităţii cadrelor didactice;
 6. face propuneri privind conducătorii de doctorat;
 7. organizează şi gestionează programele de studii la nivel de licenţă şi de master;
 8. propune acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa în condiţiile reglementărilor Cartei Universităţii;
 9. organizează manifestări ştiinţifice;
 10. elaborează planuri strategice de dezvoltare;
 11. desfăşoară alte activităţi date în competenţa sa prin hotărâri ale Consiliului Facultăţii;
 12. asigură buna funcţionare a activităţilor didactice şi de cercetare;
 13. elaborarea planurilor de învăţământ pentru programele de studii şi programele gestionate;
 14. elaborarea statelor de funcţii şi a fişei postului pentru membrii departamentului;
 15. asigurarea respectării deontologiei profesionale;
 16. înaintează CF propuneri privind încheierea de acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
 17. gestionarea cooperărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 1. Consiliul Departamentului
 • Consiliul Departamentului de Discipline Teologice a FTOA este compus din 3-5 membri. CD asistă directorul în conducerea operativă a departamentului. Componenţa Consiliului trebuie să asigure reprezentativitatea programelor de studii;
 • Membrii Consiliului Departamentului sunt aleşi prin vot direct şi secret al cadrelor didactice, membri ai Departamentului de Discipline Teologice.

III. FUNCŢIILE DE CONDUCERE ALE FTOA

Decanul 

 • este numit prin decizia Rectorului Universităţii pe un mandat de patru ani, după ce a primit anterior avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului şi al majorităţii simple a CF, de a candida pentru acest post, iar ulterior este validat de Senatul Universităţii;
 • Decanul are următoarele atribuţii:
 1. Reprezintă Facultatea în relaţiile cu alte Facultăţi din Universitate sau din afara Universităţii;
 2. Convoacă şi prezidează întrunirile Consiliului Facultăţii;
 3. Conduce activitatea Biroului de Coordonare al Facultăţii;
 4. Pune în aplicare hotărârile Senatului Universităţii, CA, Rectorului, Biroului de Senat al Universităţii, Sfântului Sinod, ale Chiriarhului şi ale Consiliului Facultăţii şi răspunde în faţa acestora, de aducerea lor la îndeplinire;
 5. Coordonează realizarea Planului strategic şi a Planului operaţional ale facultăţii;
 6. Asigură managementul didactic şi al calităţii în Facultate;
 7. Coordonează împreună cu Consiliul Facultăţii întocmirea planurilor de învăţământ la programele de licenţă, masterat şi Şcoala doctorală;
 8. Coordonează sesiunile concursului de admitere, ale examenului de finalizare a studiilor de licenţă, de disertaţie şi de doctorat sau propune Consiliului Facultăţii alte cadre didactice pentru aceste activităţi;
 9. Coordonează utilizarea şi gestionarea corespunzătoare a bazei materiale a Facultăţii;
 10. Aprobă învoirile cadrelor didactice pentru deplasări la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate;
 11. Transmite cu promptitudine Consiliului Facultăţii, Departamentelor, Școlii doctorale şi întregului personal didactic auxiliar şi nedidactic, deciziile forurilor bisericeşti superioare, care privesc activitatea desfăşurată în Facultate şi le aduce la îndeplinire integral şi în termenele prevăzute;
 12. Asigură respectarea normativelor şi regulamentelor în vigoare de către toate cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi angajaţii facultăţii;
 13. Propune Senatului universitar înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii;
 14. Încheie acordurile cu alte Facultăţi, semnează foile matricole, diplomele şi atestatele;
 15. Pune în aplicare sancţiunile disciplinare stabilite de Comisia de Etică a Facultăţii, potrivit competenţelor prevăzute în lege;
 16. Soluţionează contestaţiile depuse de studenţii examinaţi, pe baza raportului prezentat de cadrele didactice implicate. Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul Facultăţii numai atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea eticii sau deontologiei universitare. Decanul poate dispune reorganizarea examenelor, după consultarea directorului departamentului;
 17. Este responsabil în faţa Rectorului, a CA şi CF şi a Senatului.
 18. Prezintă anual un raport Consiliului Facultăţii privind starea Facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul acesteia;
 19. Decanul poate fi revocat din funcţie de către Senatul universitar, prin votul secret al majorităţii calificate de 2/3 dintre membrii Senatului, la propunerea rectorului sau a majorităţii absolute a membrilor Consiliului Facultăţii.

Directorul  de departament (DD)

 • Este ales de membrii Departamentului pe o perioadă de 4 ani, cu avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului locului;
 • DD are următoarele atribuţii conform RcOFT precum şi următoarele:
 1. Reprezintă Departamentulîn relaţiile cu celelalte departamente de studii din Universitate;
 2. Coordonează activitatea Consiliului Departamentului şi prezidează reuniunile colectivului Departamentului;
 3. Decide (împreună cu Consiliul Departamentului) alocarea resurselor umane şi materiale necesare activităţii didactice şi de cercetare din cadrul departamentului;
 4. Propune Consiliului Facultăţii scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de personal, promovările şi demiterea sau sancţionarea personalului din cadrul Departamentului;
 5. Propune Consiliului Facultăţii componenţa comisiilor pentru concursurile didactice;
 6. Elaborează şi semnează pontajul membrilor Departamentului şi întocmeşte referatele de plata cu ora;
 7. Propune personalul pentru suplinirea posturilor vacante din statul de funcţii al Departamentului;
 8. Asigură managementul activităţilor didactice şi al calităţii în cadrul Departamentului;
 9. Coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului, asigurând participarea acestuia la programele interdisciplinare în cadrul departamentelor pe domenii, respectiv în colaborări cu alte instituţii;
 10. Răspunde de calitatea tuturor documentelor elaborate la nivel de Departament şi încadrarea acestora în normativele în vigoare;
 11. Răspunde în faţa Chiriarhului, a Decanului şi a Consiliului Facultăţii de îndeplinirea sarcinilor aferente funcţiei sale;
 12. Directorul de departament trebuie să fie membru al departamentului, să deţină titlul de doctor şi să fie o personalitate consacrată în domeniu, reputată pentru programele şi publicaţiile pe care le-a realizat;
 13. Întocmeşte Statul de funcţii al Departamentului cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar şi nu poate fi modificat în anul universitar respectiv;
 14. Directorul întruneşte departamentul în plen cel puţin o dată pe an, într-o adunare ordinară, în care prezintă starea departamentului şi activitatea desfăşurată într-un an. De asemenea, întruneşte plenul departamentului ori de câte ori programele didactice, de cercetare, managementul academic şi financiar impun aceasta.
 15. Directorul de departament repartizează atribuţiile membrilor Consiliului departamentului şi desemnează înlocuitorul în cazurile de absenţă mai îndelungată sau de incapacitate fizică. Propunerea este aprobată de decanul facultăţii.
 • Directorul de departament poate fi schimbat din funcţie în următoarele cazuri:
 1. dacă nu îndeplineşte obligaţiile ce decurg din funcţiile ocupate şi din programul managerial asumat;
 2. dacă se transferă la alt departament din afara sau din interiorul Universităţii;
 3. dacă îndeplineşte misiuni pe o perioadă mai lungă de un an în străinătate;
 4. dacă preia funcţii de conducere în alte universităţi publice sau private;
 5. dacă încetează contractul de muncă cu Universitatea;
 6. dacă demisionează;
 7. în situaţia săvârşirii unor abateri grave prevăzute în lege;
 8. dacă i se retrage binecuvântarea de către chiriarhul locului.
 • Revocarea din funcţia de director de departament se face de către Senat, la propunerea scrisă a cel puţin 1/2 din membrii departamentului, cu avizul Consiliului Facultăţii, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.

IV. PERSONALUL DIDACTIC ȘI ADMINISTRATIV AL FTOA

 1. PERSONALUL DIDACTIC AL FTOA
 • Posturile didactice se ocupă numai prin concurs, care are caracter deschis, la concurs având dreptul de a se prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea Educaţiei – 1 / 2011,Carta Universităţiişi reglementările prevăzute de Protocolul semnat între Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte. Ocuparea unui post didactic se face în funcţie de competenţă, de necesităţile departamentelor şi de resursele financiare existente. Concursurile se organizează conform legislaţiei în vigoare şi Metodologiei de ocupare a posturilor didactice la nivelul Universităţii, adoptate de Senat;
 • Ocuparea unui post didactic în cadrul FTOA se face cu avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului locului, care îşi poate retrage binecuvântarea de funcţionare în urma unei pedepse bisericeşti definitive a organelor abilitate;
 • DDT poate angaja, în regim de cadru didactic asociat, personalităţi de prim-plan ale ştiinţei, culturii naţionale şi internaţionale, specialişti, în vederea creşterii calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică;
 • Personalul didactic şi de cercetare al DDT poate desfăşura activităţi în alte unităţi de profil, din ţară sau străinătate, pe o perioadă determinată, în condiţiile unui contract instituţional dintre Universitatea „Aurel Vlaicu” şi unitatea respectivă, contract aprobat de Consiliului de administraţie şi Senat şi înregistrat oficial;
 • Posturile didactice se rezervă persoanelor care îndeplinesc funcţii publice şi de demnitate publică, conform legislaţiei, pe perioada îndeplinirii lor. Aceste persoane pot cumula funcţiile specificate cu cele didactice sau de cercetare, însă nu şi cu funcţiile de conducere. De asemenea, se rezervă posturile cadrelor didactice şi de cercetare care desfăşoară activităţi de profil în străinătate, pe baza unor contracte, acorduri sau convenţii guvernamentale sau inter-universitare;
 • Universitatea „Aurel Vlaicu” asigură, în condiţiile legii, semestru sau an sabatic, în funcţie de disponibilităţile financiare ale departamentului sau facultăţii implicate, precum şi condiţionat de respectarea necesităţilor de natură didactică, cu acordul directorului de departament, conform Cartei Universităţii;
 • Menţinerea pe un post didactic este condiţionată de îndeplinirea responsabilităţilor didactice şi ştiinţifice specifice postului, precum şi de comportamentul academic şi de ataşamentul persoanei în cauză la valorile instituţiei, activitatea acestora fiind evaluată periodic, inclusiv de către studenţi;
 • Obligaţiile personalului didactic sunt stabilite în acord cu legislaţia de stat şi bisericească referitoare la învăţământul universitar. În FTOA, activitatea didactică şi educaţională se îmbină cu cea de cercetare ştiinţifică teologică. Fiecare cadru didactic desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică teologică, concretizată în proiecte de cercetare, în publicarea de cărţi, studii şi articole. Această activitate trebuie să contribuie la sprijinirea îndeplinirii misiunii Bisericii în lumea contemporană;
 • Pe baza propunerii Consiliului departamentului, cu avizul conform al Consiliului Facultăţii din care face parte cadrul didactic, în funcţie de situaţia financiară a departamentului şi a facultăţii respective, CA şi Senatul universitar poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală până la vârsta de 70 de ani cf. Metodologiei aprobate. Senatul Universităţii poate decide conferirea titlului onorific de Profesor emerit, pentru excelenţa didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare şi îndeplinesc condiţiile stabilite pentru această calitate de către Senatul universitar;
 • Cadrele didactice ale FTOA au, pe lângă obligaţiile comune tuturor cadrelor didactice universitare şi obligaţiile specifice care privesc comportamentul lor în viaţă, în familie şi în societate, precum şi datoria de a apăra prestigiul Bisericii şi al Facultăţii;
 • În caz de abatere, cadrele didactice sunt sancţionate potrivit Statutului personalului didacticşi/sau Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.
 • Duhovnicul FTOA:
 1. În cadrul FTOA, alături de personalul didactic îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi preoţi duhovnici (spirituali). Specificul activităţii duhovnicului (spiritualului) se regăseşte în fişa postului alcătuită de BCF şi aprobată de chiriarh;
 2. Acesta este numit şi revocat din funcţie de către chiriarhul locului, fiind încadrat în Statul de funcţiuni al Facultăţii, în regim de plata cu ora.
 3. Acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:
 • îi îndrumă duhovniceşte pe studenţii teologi;
 • îi spovedeşte pe studenţi în vederea primirii Sfintelor Taine;
 • organizează cicluri de meditaţii duhovniceşti;
 • propune Consiliului Facultăţii calificativele studenţilor pentru purtare şi frecvenţă la programul de rugăciune şi întocmeşte caracterizarea studenţilor teologi, absolvenţilor sau licenţiaţilor în teologie, vizată de decanat, pentru dosarul de hirotonie;
 • asigură, împreună cu ceilalţi părinţi profesori,programul liturgic destinat practicii studenţilor.
 1. PERSONALUL ADMINISTRATIV AL FTOA
 • Administratorul şef al FTOA:
 1. Administratorul şef răspunde de buna funcţionare administrativă a FTOA, fiind sub autoritatea Consiliului Facultăţii şi subordonat direct Decanului şi Directorului General Administrativ al UAV;
 2. Administratorul şef de Facultate este responsabil cu aplicarea politicii Universităţii în buna gestionare a resurselor, a patrimoniului şi în coordonarea personalului administrativ;
 3. Postul de administrator şef al FTOA poate fi ocupat şi de către un cadru didactic, prin desemnarea acestuia de către Senatului Universităţii la propunerea Consiliului Facultăţii, cu avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului.
 • Secretarul şef al FTOA:
 1. Secretariatul Facultăţii este condus de secretarul şef din cadrul Universităţ Postul de secretar şef se ocupă prin concurs organizat de Direcţia de Resurse umane a Universităţii, cu avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului;
 2. Secretarul şef are următoarele atribuţii:
 • coordonează activitatea de secretariat din Facultate;
 • reprezintă Facultatea pe linie de secretariat în relaţiile cu secretarul şef al Universităţii şi al Rectorului sau cu alte instituţii;
 • asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat;
 • asigură organismelor de conducere ale Facultăţii documentele şi datele necesare luării deciziilor;
 • participă la şedinţele organismelor de conducere ca secretar de şedinţă;
 • îndeplineşte şi atribuţiile specifice privind înregistrarea documentelor şi registraturii;
 • preia actele provenite din afara Facultăţii.
 1. Secretarul şef al Facultăţii poate fi destituit din funcţie respectându-se reglementările interne ale Universităţii.
 • Biblioteca FTOA:
 1. În cadrul FTOA există o Bibliotecă cu fond de carte specific care se funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii FTOA (ROFBFTOA), aprobat de CF;
 2. Biblioteca Facultăţii este condusă de Bibliotecarul şef, acesta fiind ales dintre cadrele didactice ale FTOA fiind subordonat direct Decanului Facultăţii. El răspunde pentru buna organizare şi gestionare a fondului de carte existent;
 3. Pentru organizarea şi buna desfăşurare a activităţii de bibliotecă pot fi cooptaţi, în regim de voluntariat, studenţi ai FTOA.
 1. PERSONALUL TEHNIC-ADMINISTRATIV
 • Personalul tehnic-administrativ este format din angajaţii Universităţii care asigură conservarea şi întreţinerea patrimoniului FTOA. Încadrarea şi salarizarea acestui personal se face conform prevederilor legale şi regulamentare ale Universităţii.

V. STUDIILE UNIVERSITARE

 1. FTOA asigură învăţământ la toate ciclurile de studii universitare: licenţă, master şi doctorat, cf. Legii Învăţământului, Cartei, a Regulamentelor şi Metodologilor în vigoare;
 2. Pentru admiterea la fiecare ciclu de studii universitare: licenţă, master, doctorat, candidaţii vor prezenta binecuvântarea ierarhului locului de domiciliu al candidatului. Pentru cazurile candidaţilor proveniţi din alte culte decât cea ortodoxă se aplică Hot. Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 358/13.02.2015. Retragerea binecuvântării chiriarhale de continuare a studiilor echivalează cu exmatricularea;
 3. Curricula universitară
 • Planurile de învăţământ se stabilesc de către DDT al FTOA şi urmează traseul de autorizare provizorie sau acreditare, conform legii;
 • Planurile de învăţământ se concep astfel încât să asigure timpul necesar pentru studiul individual, asimilarea adecvată a bibliografiei şi iniţierea în cercetarea ştiinţifică;
 • Planurile de învăţământ sunt gestionate şi monitorizate periodic în conformitate cu Metodologia de iniţiere, monitorizare şi acreditare a programelor de studii.
 1. Studiile de licenţă şi masterat
 • FTOA aplică, în evaluarea activităţii studenţilor, Sistemul european de credite transferabile – ECTS (European Credit Transfer System). Procedurile sunt reglementate prin Regulamentul de credite transferabile. Creditele sunt valori numerice alocate unităţilor de învăţare dintr-un semestru. Ele reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică etc), investită de student pentru însuşirea unei discipline;
 • Unitatea de bază în planul de învăţământ este semestrul, care cuprinde, de regulă, 14 săptămâni de activitate didactică. Numărul minim de credite dobândite/ semestru este de 30;
 • Planurile de învăţământ conţin discipline: fundamentale, obligatorii, opţionale şi facultative. Configurarea disciplinelor din planul de învăţământ, pentru fiecare program de studiu şi an universitar sunt stabilite prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în conformitate cu normele şi standardele ARACIS;
 • Formele de evaluare prevăzute în planul de învăţământ sunt: examen(E), colocviu(C), proiect(P) şi verificare pe parcurs(VP) repartizate în conformitate cu normele ARACIS. Acestea se propun de titularul de disciplină şi se aprobă în Consiliul Facultăţii;
 • Evaluarea cunoştinţelor – în conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii, pentru a se putea prezenta la examene studenţii au obligaţia de a participa la cursuri în proporţie de:
 1. 70 % studenţii care nu fac parte din categoriile b) sau c);
 2. 50% studenţii care sunt angajaţi cu contract de muncă;
 3. 20% studenţii preoţi, călugări sau cu domiciliul în străinătate;
 4. Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”, studenţii obţin creditele alocate acelei discipline din planul de învăţământ. Creditele alocate unei discipline nu se pot obţine în etape;
 5. Într-un an universitar, studenţii se pot prezenta la examen (inclusiv pentru mărirea notei) cel mult de două ori la fiecare disciplină ce figurează în contractul de studiu pentru acel an universitar, dar numai o singură dată într-o sesiune. Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disciplină care apare în contractul de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele două posibilităţi avute la dispoziţie;
 6. Frauda la examene se pedepseşte conform hotărârii Consiliului Facultăţii;
 7. Studenţii cuprinşi în activităţi sportive de performanţă sau în activităţi artistice , cei care au participat la programe de mobilităţi internaţionale ale Universităţii sau au avut perioade de întreruperi ale studiilor pe motiv de sănătate, dar nu mai mult de un an, au posibilitatea de a solicita „sesiune deschisă” care se aprobă de către Decan;
 8. Examenele promovate în cadrul mobilităţilor internaţionale ale Universităţii „Aurel Vlaicu” se recunosc;
 9. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor studenţii care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut pentru programul de studiu respectiv. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul superior este stabilit prin ordin al ministrului de resort.
 • Nivelurile de calificare:
 1. Studiile universitare de licenţă/ masterat se încheie cu examen de licenţă/ disertaţie. Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă/ disertaţie primesc actele de studii prevăzute de lege;
 2. Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve Programul de pregătire psiho-pedagogică de certificare pentru profesia didatcică. Absolvenţii acestui program primesc certificat de absolvire, pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice;
 3. Programele de masterat ale FTOA sunt de cercetare şi profesionale, cu următoarele denumiri: Doctrină şi cultură creştină,resperctiv Pastoraţie şi viaţă liturgică. Acestea pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de licenţă în domeniul Ştiinţelor Socio-Umane.
 • Studiile universitare de doctorat:
 1. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de către FTOA sub egida Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad, Instituţie organizatoare de studii doctorale, pe baza reglementărilor în vigoare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, aprobat de Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

VI. STUDENŢII

 1. Înscrierea şi admiterea
 • Înscrierea la FTOA se face pe baza avizului scris (binecuvântarea) al Chiriarhului de domiciliu al candidatului şi a diplomei de bacalaureat sau a echivalentei acesteia, în urma examenului de admitere, în ordinea mediilor obţinute, în limita locurilor alocate;
 • Retragerea avizului scris (binecuvântării) al Chiriarhului se aplică studenţilor care se fac vinovaţi de abateri grave de la doctrina şi morala Bisericii, după consultarea CF. În aceste situaţii, exmatricularea studenţilor va fi pusă în aplicare de către conducerea Universităţii;
 • Admiterea în cadrul Facultăţii se organizează conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admiterepe programe de studiu. Se vor respecta reglementările Ministerului de resort şi cele ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Fiecare student admis la programul de studii din Facultate va încheia un contract de studii care va consemna toate informaţiile referitoare la disciplinele studiate, drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi anumite prevederi contractuale actualizate periodic în funcţie de evoluţia şi dezvoltarea programelor academice, în condiţiile legislaţiei în vigoare la data respectivă. Dosarul va fi întocmit ţinându-se cont şi de specificul Facultăţii;
 • Participarea studenţilor la programul liturgic fixat de CF este obligatorie, fiind parte esenţială a formării lor profesionale. De asemenea, studenţii FTOA au obligaţia participării la stagiile de practică liturgică şi misionară la parohie, prevăzute de autoritatea bisericească.
 1. Drepturi şi îndatoriri
 • Studenţii au următoarele drepturi:
 1. să beneficieze de gratuitatea învăţământului (cazul studenţilor care ocupă locuri bugetate);
 2. să aibă acces la capela Facultăţii de Teologie ca spaţiu al formării lor duhovniceşti, liturgice, omiletice şi catehetice;
 3. să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, casa de cultură, cluburile şi toate celelalte mijloace puse la dispoziţie de către Universitate, pentru pregătirea lor profesională, ştiinţifică, culturală şi sportivă;
 4. să primească burse de performanţă, burse de merit, burse de studii, burse de ajutor social, conform Regulamentului de acordare a burselor;
 5. să beneficieze de cazare în căminele Universităţii, în limita numărului de locuri disponibile;
 6. să beneficieze de bilete pentru odihnă sau pentru refacerea sănătăţii în tabere studenţeşti;să beneficieze de reduceri pentru mijloacele de transport, la spectacole, manifestări sportive, etc;
 7. să poată fi ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii;
 8. să beneficieze de mobilităţi interne şi internaţionale, precum şi de alte drepturi ce decurg din legislaţia în vigoare.
 • Studenţii au următoarele îndatoriri:
 1. să respecte actele normative care reglementează activitatea studenţilor;
 2. să respecte prevederile de ordine interioară ce decurg din specificul Facultăţii;
 3. să îndeplinească exigenţele planurilor de învăţământ şi programelor universitare, precum şi cerinţele stabilite de titularii de disciplină;
 4. să cunoască şi să mărturisească învăţătura de credinţă ortodoxă şi să respecte riguros morala creştin-ortodoxă;
 5. să participe în mod constant la programul liturgic al Facultăţii;
 6. să participe la manifestările ştiinţifice ale Facultăţii şi la alte evenimente specifice unei Facultăţi de Teologie Ortodoxe;
 7. să manifeste respect faţă de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Facultate;
 8. să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, să dovedească politeţe şi decenţă în relaţiile cu colegii, cu personalul academic, didactic auxiliar si nedidactic;
 9. să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în Universitate/ Facultate, biblioteci, cămine, cantine şi să le păstreze în bună stare;
 10. să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universităţii/ Facultăţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.
 • Încălcarea obligaţiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor, potrivit regulamentelor universitare în vigoare şi specificului disciplinei bisericeşti.
 1. Transferul studenţilor
 • Universitatea „Aurel Vlaicu” acceptă prin transfer studenţi de la alte universităţi în conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.

VII. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

 1. Universitatea „Aurel Vlaicu” este o Universitate de cercetare şi educaţie. Conform misiunii asumate, cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală în activitatea Universităţii „Aurel Vlaicu”. Obiectivele activităţii de cercetare ştiinţifică şi mijloacele de atingere a acestor obiective sunt prevăzute în Politica cercetării ştiinţifice a Universităţii „Aurel Vlaicu”. Strategia şi priorităţile de cercetare sunt adoptate periodic, o dată la patru ani.
 2. Cercetarea ştiinţifică este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic. Universitatea şi Facultatea stimulează participarea în programele naţionale şi internaţionale de cercetare. Conducerea Facultăţii şi a departamentului stimulează participarea studenţilor la cercetarea ştiinţifică.
 3. Universitatea şi Facultatea aplică criterii universale de evaluare a cercetării ştiinţifice. În evaluare prestaţiei individuale, se iau în considerare prezenţa în publicaţiile Universităţii, în publicaţiile naţionale şi internaţionale, cărţile realizate, prezenţa la manifestările ştiinţifice internaţionale, rolul jucat în organizarea activităţii de cercetare.
 4. Universitatea şi Facultatea promovează cooperarea ştiinţifică internaţională în cadrul programelor europene. Facultatea iniţiază şi dezvoltă activităţi ştiinţifice, programe, proiecte etc. şi cu instituţii reprezentative dinafara spaţiului european.
 5. Veniturile obţinute din realizarea programelor de cercetarea ştiinţifică se utilizează pentru dezvoltarea bazei proprii de cercetare, precum şi pentru remunerarea personalului care a realizat cercetarea, cu aprobarea CA şi a SU.
 6. FTOA publică trimestrial revista TEOLOGIA şi volume conţinând studii şi rezultate ale cercetării cadrelor didactice, ale doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor etc.

VIII. ASIGURAREA CALITĂŢII

 1. Universitatea „Aurel Vlaicu” desfăşoară o acţiune explicită şi sistematică pentru asigurarea calităţii şi, prin aceasta, pentru mărirea atractivităţii şi competitivităţii Universităţii.
 2. Asigurarea calităţii învăţământului superior în contextul globalizării reprezintă un obiectiv major al Universităţii „Aurel Vlaicu”. Pentru aceasta, calitatea este şi trebuie să fie responsabilitatea şi preocuparea fiecărui cadru didactic, cercetător, student sau personal administrativ din cadrul instituţiei. Asigurarea calităţii este organizată prin Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.

IX. FINANŢAREA

 1. FTOA este finanţată prin Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, gestionarea fondurilor alocate precum şi salarizarea personalului fiind desfăşurate prin serviciul financiar al Universităţii, cu aprobarea Senatului.

X. PATRIMONIUL

 1. Patrimoniul este alcătuit din elemente de activ, constituind baza materială a învăţământului, în conformitate cu prevederile legii. Facultatea deţine spaţii, în regim de comodat, pentru procesul de învăţământ, spaţii pentru cercetare, spaţii administrative etc. Decanul Facultăţii şi directorul de departament răspund de modul în care se folosesc spaţiile aflate la dispoziţia Facultăţii.

XI. RELAŢII INTERNAŢIONALE

 1. Formele cooperării internaţionale sunt: participarea la programe internaţionale, acorduri de cooperare cu alte Facultăţi/Universităţi, participarea la concursurile internaţionale pentru obţinerea de burse de cercetare, studii, perfecţionare, afilieri la societăţi ştiinţifice internaţionale, participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale, înfiinţarea de biblioteci şi lectorate, invitarea de specialişti din alte ţări, schimburi de studenţi şi specialişti etc.
 2. Doctoratele în cotutelă se extind pe măsura creării unui cadru internaţional adecvat pentru fiecare specialitate.
 3. Colaborarea didactică şi ştiinţifică cu specialişti din universităţi străine va fi realizată şi susţinută prin Granturi şi colaborări personale şi acorduri încheiate între universităţi din ţară şi universităţi partenere din străinătate. Relaţiile se desfăşoară legal, conform Convenţiilor bilaterale de colaborare aprobate de rectoratele instituţiilor partenere.
 4. Parteneriatele încheiate între FTOA şi alte instituţii similare din străinătate trebuie să fie bine motivate pentru a fi aprobate de Sfântul Sinod, la recomandarea Sinodului mitropolitan.
 5. Parteneriatele încheiate de FTOA cu alte instituţii similare din stăinătate prezintă anual Sectorului Teologic-Educaţional al Administraţiei Patriarhale un raport privind activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului respectiv şi aportul pozitiv al acestora la intensificarea misiunii creştine azi.

XII. DISTINCŢIILE

 1. Cadrele didactice ale FTOA pot primi premii şi distincţii specifice pe linie universitară şi bisericească.

XIII. ADOPTAREA ŞI MODIFICARE REGULAMENTULUI

 1. Regulamentul se adoptă de Consiliul FTOA prin vot deschis cu majoritate absolută, în prezenţa a minimum 2/3 din membrii Consiliului.
 2. Propunerile de ameliorare sau amendare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii se înregistrează la secretariatul facultăţii, fiind discutate şi luate în considerare în momentul revizuirii prezentului Regulament.

DECAN                                                                             DIRECTOR DEPARTAMENT

Pr. Prof. Univ. dr. CRISTINEL IOJA                            Pr. Conf. Univ. dr. CAIUS CUŢARU

Prezentul Regulament a fost adoptat de Consiliul FTOA, prin Hotărârea Senatului Universităţii (273/15.09.2015) şi cu avizul Arhiepiscopului Aradului (1715/ 09.09.2015), intrând în vigoare începând cu anul universitar 2015-2016.