Departamentul de Discipline Teologice

 1. Departamentul este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate;
 2. Un departament poate avea în componență centre sau laboratoare de cercetare;
 3. Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a senatului universitar, la propunerea consiliului facultăţii în care funcţionează;
 4. Departamentul poate organiza centre  de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii;
 5. Departamentul este condus de un director ajutat de un consiliu;
 6. Consiliul departamentului este un organism deliberativ, ales prin votul universal, direct şi secret al personalului didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv şi îl ajută pe directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului;
 7. Organizarea şi funcționarea departamentului se stabilesc prin regulamente vizate de către Consiliul de Administraţie.

Directorul de Departament

 1. Directorul de departament asigură conducerea operativă a departamentului;
 2. Directorul de departament este ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale departamentului;
 3. Directorul de departament este validat de către consiliul facultăţii,  de către Consiliul de Administraţie şi de către senatul universitar, după caz;
 4. Directorul departamentului are următoarele atribuţii:
 5. prezintă anual un raport consiliului departamentului privind starea departamentului;
 6. conduce şedinţele consiliului departamentului şi aplică hotărârile decanului, Consiliului facultăţii, Consiliului de Administraţie, Senatului şi deciziile Rectorului;
 7. propune Consiliului facultăţii, spre aprobare, planurile de învăţământ şi statele de funcţii pentru personalul didactic;
 8. coordonează activitatea de cercetare din departament;
 9. răspunde de managementul calităţii;
 10. asigură autoevaluarea periodică a membrilor departamentului;
 11. justifică documentat, necesitatea şi oportunitatea scoaterii la concurs a posturilor vacante din statele de funcţii;
 12. răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi deontologie universitară, precum şi a legislaţiei în vigoare;
 13. participă la stabilirea competenţelor generale, specifice, complementare şi transversale aferente programelor de studii la a căror curriculă contribuie cu disciplinele aflate în coordonarea departamentului;
 14. îndeplineşte toate celelalte atribuţii care rezultă din prevederile legislaţiei în vigoare şi din cuprinsul Cartei UAV, precum şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie, Senatului universitar şi decizii ale Rectorului UAV.
 15. Directorul de departament poate fi revocat din funcţie, prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale departamentului, la propunerea Senatului, a Consiliului de Administraţie, a rectorului sau a decanului, când se constată una din următoarele situaţii:
 16. a încălcat dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu privire la conflictul de interese;
 17. se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
 18. a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcţiei ocupate, cu privire la standardele de performanţă în activitatea didactică şi de cercetare a departamentului.

Consiliul Departamentului – atribuţii

 1. organizează şi conduce activităţile din departament alături de director;
 2. contribuie la elaborarea şi implementarea planurilor de învăţământ;
 3. coordonează activitatea de cercetare din departament;
 4. răspunde de managementul calităţii;
 5. răspunde de   evaluarea periodică, formarea, motivarea  personalului din departament, conform prevederilor  legale;
 6. asigură buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
 7. participă la stabilirea competenţelor generale, specifice şi transversale aferente programelor de studii la a căror curriculă contribuie cu disciplinele aflate în coordonarea departamentului respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
 8. analizează toate propunerile venite din partea membrilor departamentului, decide asupra oportunităţii lor şi formulează răspunsuri pentru propuneri, ce vor fi emise de directorul de departament;
 9. avizează cuprinsul cadru pentru proiectul de finalizare a studiilor, temele propuse de îndrumători.
 10. dezbat şi aprobă strategiile propuse de directorul şi membrii consiliului departamentului, obiective şi strategii ale departamentului, regulamentul de organizare şi funcţionare al departamentului.

Membrii Departamentului şi coordonatorii – atribuţii

 1. Membrii departamentului răspund solicitărilor Consiliului departamentului.

Coordonatorul/responsabilul de program de studii – atribuţii

 1. asigură coordonarea operativă a programului de studii;
 2. participă la elaborarea proiectului planului de învăţământ a programului de studii;
 3. centralizează şi analizează anual împreună cu titularii de discipline fişele disciplinelor aferente programului de studii în scopul asigurării calităţii procesului de învăţământ;
 4. răspunde de asigurarea calităţii la nivelul programului de studii;
 5. răspunde de întocmirea documentaţiei privind evaluarea periodică a programului de studiu şi de documentaţiile de acreditare/reacreditare a programelor de studiu;
 6. răspunde de întocmirea documentaţiei privind autoevaluarea internă a programului de studiu;
 7. centralizează rezultatele promovabilităţii de la toate cadrele didactice aferente unui program de studiu şi le transmite directorului de departament şi secretariatului facultăţii în termen de o săptămână de la încheierea perioadei de sesiune de examene.

Responsabilul cu cercetarea – atribuţii

 1. asigură coordonarea activităţii de cercetare în cadrul departamentului;
 2. elaborează proiectul planului anul de cercetare al departamentului și îl propune spre aprobare membrilor departamentului;
 3. completează baza de date a departamentului conform cerințelor cercetării ştiinţifice din UAV;
 4. centralizează rezultatele cercetării şi elaborează rapoartele privind cercetarea ştiinţifică în departament;
 5. contribuie la elaborarea documentaţiilor de acreditare prin întocmirea capitolului ”cercetarea ştiinţifică”.

Responsabilul cu orarul – atribuţii       

 1. planificarea activităţilor în funcţie de resurse;
 2. întocmeşte orarul în conformitate cu: planurile de învăţământ şi repartiţia pe discipline a cadrelor didactice;
 3. asigură repartizarea activităţilor didactice în săli corespunzătoare, în conformitate cu standardele de calitate ARACIS;
 4. prezintă conducerii departamentului orarul finalizat cu două săptămâni înainte de începerea semestrului;
 5. răspunde de afişarea şi publicarea orarului cu o săptămână înainte de începerea semestrului;
 6. răspunde de întocmirea cerinţei referitoare la orar, repartizarea activităţilor didactice ale programului de studiu pe săli, încărcarea spaţiilor de învăţământ;
 7. programarea examenelor se face împreună cu Comisia de orar;
 8. afişarea programării examenelor se face pe site-urile facultăţilor şi la avizier cu 2 (două) săptămâni înainte de începerea sesiunii;
 9. întocmeşte orarul pentru activitatea de tutoriat şi îl afişează cu 3 zile înaintea începerii fiecărui semestru;
 10. întocmeşte orarul pentru consultaţii şi îl afişează cu 1 zi înaintea începerii fiecărui semestru.

Responsabilul cu baza materială – atribuţii

 1. ţine evidenţa bazei materiale a departamentului;
 2. elaborează listele privind achiziţiile şi investiţiile necesare;
 3. actualizează anual baza departamentului referitor la dotarea laboratoarelor, dotare cu aparate performante, lucrări de laborator ce se pot realiza;
 4. răspunde de elaborarea documentaţiilor de acreditare/reacreditare a programelor de studiu privind capitolul referitor la baza materială;
 5. ţine evidenţa fondului de carte pe domeniul programelor de studii din cadrul departamentului.

Responsabilul cu fişele de activitate zilnică – atribuţii

 1. centralizează documentele de activitate didactică a personalului din statul de funcţii.

Responsabilul cu practica anuală a studenţilor – atribuţii

 1. asigură condiţiile necesare pregătirii şi desfăşurării practicii anuale ale studenţilor;
 2. identifică în funcţie de profilul specializării solicitările de personal din mediul exterior;
 3. solicită conducerii unităţilor de profil acceptul de principiu pentru practica studenţilor, până cel târziu în luna mai a anului în curs;
 4. propune lista cu locurile de practică a studenţilor pe ani de studiu și specializare;
 5. participă la elaborarea documentaţiei de acreditare/reacreditare a programelor de studiu privind subcapitolul referitor la practica studenţilor.

Îndrumător de an (tutore) – atribuţii

 1. menţine o legătură permanentă cu studenţii unui an de studiu;
 2. informează studenţii şi implementează RAPS, orar, activităţi didactice, activităţi culturale;
 3. consiliază studenţii pentru proiectele de finalizare a studiilor și este membru al comisiei de verificare a activităţii de practică;
 4. preia problemele studenţilor transmiţându-le structurilor competente în vederea soluţionării lor;
 5. răspunde de crearea bazei de date privind angajabilitatea absolvenţilor pe care o predă secretarului facultăţii, coordonatorului de program de studiu și comisiei ALUMNI pe facultate;
 6. informează cu privire la CCOP, relaţia cu angajatorii, etc.

Responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă – situaţii de urgenţă – atribuţii

 1. organizează şi efectuează instructajele la termenele stabilite prin lege;
 2. completează fişa individuală de instruire;
 3. verifică modul de îndeplinire al legislaţiei privind normele de securitate şi sănătatea în muncă – situaţii de urgenţă în laboratoarele departamentului;
 4. informează anul consiliul departamentului despre situaţia constatată;

Dispoziţii finale

 1. La sfârşitul fiecărui an de învăţământ universitar, Consiliul departamentului elaborează raportul de activitate al departamentului, pe care-l supune evaluării şi aprobării Consiliului de Administraţie;
 2. Prezentul Regulament poate fi completat cu alte prevederi legale în vigoare şi revizuit  în funcţie  de necesităţi cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi avizul Senatului UAV;
 3. Prezentul  Regulament  a  fost  avizat în şedinţa Senatului UAV din15.09.2015.

 

DECAN,                                                                                DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA                                   Pr. Conf. Univ. Dr. Caius CUŢARU