Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Metodologie admitere studii Doctorale

Programele de DOCTORAT (6 semestre):

 1. Teologie Dogmatică (coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan şi Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja)
 2. Drept bisericesc (coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus)
 3. Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă (coordonator: Pr. Prof. dr. Vasile Vlad)

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1.

 1. Condiţii obligatorii pentru înscrierea la concurs:
 2. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”).
 3. Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat şi doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.
 4. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licenţă)/ 5] în pondere de 70% si media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie)/3] în pondere de 30% 8,51.
 5. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de limbi moderne al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere internaţională.

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

 1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultăţii şi la sediul facultăţii.

          Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe:

 1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la toate Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 4).
 2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 4 a/b).

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00.

Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea  – Programe de Doctorat

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 11-13, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Proba scrisă (participă candidaţii de la toate programele): 15.09.2017, ora 900

Depunerea contestaţiilor: 15.09.2017

Rezolvarea contestaţiilor: 18.09.2017

Proba orală (susţinută pentru opţiunea de program aleasă de candidat): 18.09.2017 ora 900.

Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2017

Retragerea dosarelor pentru candidaţii nepromovaţi: 19.09.2017.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat cuprinde următoarele documente:

  1. Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat cuprinde următoarele documente:
  2. dosar plic;
  3. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);
  4. acordul scris al conducătorului de doctorat;
  5. diploma de bacalaureat în original şi copie xerox;
  6. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi copie xerox;
  7. diploma de licenţă în original şi copie xerox;
  8. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi copie xerox;
  9. diploma de master în original şi copie xerox;
  10. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerox;
  11. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie;
  12. curriculum vitae și memoriu de activitate;
  13. certificat de naştere în copie;
  14. copie carte de identitate
  15. certificat sau adeverinţă de botez;
  16. certificat de căsătorie în copie;
  17. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;
  18. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul (sau acordul din partea cultului);
  19. pentru absolvenţii altor culte sunt  necesare avizele: 1. din partea cultului de provenienţă; 2. din partea şcolii doctorale şi acordurile: 1. din partea Arhiepiscopiei Aradului; 2 din partea Patriarhului României.
  20. adeverinţă medicală – tip admitere facultate – cu analiza de sânge şi raze la plămâni;
  21. aviz psihologic;
  22. Certificat competente lingvistice
  23. 4 poze tip buletin color;
  24. taxa de înscriere: 100 lei
  25. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

 1. Candidaţii la doctorat sunt admişi, prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la probele examenului de admitere.

  1. Comisia de admitere se constituie din 3-5 membri, conform metodologiei. Din comisie fac parte conducătorii ştiinţifici de doctorat în domeniul Teologie din cadrul Şcolii doctorale.
  1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii şi la sediul facultăţii.

              Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe

  1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la ambele Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 1).
  2. probă orală (tip interviu)/ scris la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 2).

  Nota minimă la aceste probe este de 8,00. 

  Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 1 trecute în procesul verbal de examen.

  Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

  Admiterea pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă se face strict în funcţie de numărul de locuri, de opţiunea candidaţilor şi de ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi având aceeaşi medie, se vor folosi criterii complementare de departajare stabilite de comisia de concurs pe baza lucrărilor publicate anterior de candidat, a mediilor de licenţă şi de masterat.

  Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către Rectorul Universităţii, iar înmatricularea candidaţilor admişi se face, de asemenea, prin decizia Rectorului până la data începerii anului universitar.

  1. REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

   

  1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a facultăţii se aduc la cunoştinţa publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, menţionându-se data şi ora afişării. Se vor afişa şi pe site-ul facultăţii.
  2. Pentru cazurile în care se susţin probe scrise, până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare:
  3. Pentru fiecare probă de concurs comisia de corectare, sub îndrumarea şefului disciplinei respective, va stabili un barem de corectare a probei. Baremul pentru fiecare disciplină de admitere se întocmeşte odată cu subiectele de concurs şi se afişează împreună cu subiectele şi datele de admitere.
  4. Lucrările scrise ale candidaţilor vor fi verificate independent de două cadre didactice din Comisia de corectori. Notele sau punctajele vor fi consemnate în borderouri individuale, care se păstrează la nivelul Comisiei de admitere. Fiecare corector are acces numai la notele acordate de el însuşi. Dacă între notele acordate pe aceeaşi lucrare de către cei doi corectori nu sunt diferenţe mai mari de un punct şi dacă notele pe subiecte nu diferă cu mai mult de 1,50 puncte, atunci media aritmetică a notelor celor doi corectori constituie nota finală a lucrării. În caz contrar, lucrarea respectivă va fi încredinţată unui al treilea corector care, după corectarea acesteia (în întregime sau a subiectelor la care s-au constatat diferenţe) şi consultarea primilor doi corectori, va stabili nota finală a lucrării. În oricare dintre aceste situaţii nota finală va fi trecută pe lucrare sub semnătura corectorilor sau a preşedintelui Comisiei de admitere pe facultate (înainte de deschiderea lucrărilor).
  5. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi se va efectua după programe aprobate de Comisia de admitere.
  6. Media finală (generală) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor finale obţinute la toate probele de concurs şi menţionate în borderouri, respectiv şi pe lucrări, în cazul lucrărilor scrise.
  7. Absenţa candidatului la oricare dintre probele de concurs, atrage după sine eliminarea lui din concursul de admitere.
  8. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim fără taxă şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic. Se va menţiona termenul şi locul de depunere a contestaţiilor.
  9. a). La probele scrise se pot depune contestaţii, indiferent de nota obţinută iniţial, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Rezultatul rezolvării contestaţiilor trebuie comunicat, prin afişare, în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.

        b). La probele orale şi/sau practice nu se admit contestaţii.

  1. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. Comisiile de admitere din facultăţi vor afişa la loc vizibil faptul că rezolvarea contestaţiilor este obiectul exclusiv al Universităţii. Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor mai constitui obiectul de analiză al forurilor respective, inclusiv Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia cazurilor când petenţii se referă explicit şi concret la încălcarea unor prevederi ale regulamentului de concurs, precizate în Criteriile generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
  2. Condiţiile de rezolvare favorabilă a contestaţiilor sunt:
   • dacă nota iniţială este mai mică decât 9,00, după recorectare se modifică doar dacă diferenţa este mai mare de un punct;
   • dacă nota iniţială este mai mare decât 9,00, după recorectare se modifică doar dacă diferenţa este mai mare de 0,50%. În cazul în care una dintre condiţiile de mai sus este îndeplinită pentru o lucrare, comisia de rezolvare a contestaţiilor propune spre validare Comisiei de admitere noua medie a lucrării respective. Validarea modificării notei iniţiale a unei lucrări de către Comisia de admitere atrage după sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaţilor în ordinea mediilor (folosind toate criteriile suplimentare specifice). Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student, dacă obţine media generală mai mare sau egală cu cea a ultimului candidat admis iniţial şi îndeplineşte condiţiile de departajare pentru candidatul admis pe ultimul loc, însă fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare. Comisiile de admitere pe facultăţi vor instrui în detaliu colectivele de corectori şi vor atenţiona în mod deosebit asupra aspectului de suspiciune ce poate plana asupra facultăţii şi colectivului de cadre didactice în cazul admiterii contestaţiilor.

  6. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor.

 2. Soluţionarea contestaţiilor la fiecare concurs se va face de către o comisie formată din cel puţin două cadre didactice cu statut profesional recunoscut, altele decât corectorii iniţiali, de preferinţă cadre didactice de predare (lectori, conferenţiari, profesori). Componenţa comisiei este aprobată de Comisia de admitere.

Candidaţii la doctorat sunt admişi, prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la probele examenului de admitere.

Pe coperta dosarului plic se vor menţiona următoarele :

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD

Domeniul fundamental: TEOLOGIE

Domeniul de doctorat: TEOLOGIE DOGMATICĂ/ DREPT CANONIC ORTODOX/TEOLOGIE MORALĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

Numele conducătorului de doctorat: Prof. univ. dr. ……………………

Numele, iniţiala tatălui, prenumele (cu majuscule): ……………………

Numele de căsătorie (dacă este cazul).

CNP …………………………………………….

Numărul de telefon …………………………………

Adresa de e-mail ……………………………………..

 • Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ

EXAMEN SCRIS

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Revelaţia dumnezeiasca şi importanta ei pentru Teologia Ortodoxă
 2. Relaţia dintre om si cosmos în Teologia Ortodoxă
 3. Dogma Sfintei Treimi. Argumentare biblică şi patristică
 4. Dogma de la Calcedon şi importanţa acesteia pentru hristologia ortodoxă
 5. Aspecte esenţiale ale eshatologiei ortodoxe
 6. Aspecte teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică Ortodoxă din România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în „Ortodoxia”, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. ***Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovsky, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Marineasa, Timişoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan şi Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

* Tematică valabilă pentru toți candidații înscriși la toate specializările

 

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ,

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică a lui Dumnezeu în teologia ortodoxă
 2. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim Mărturisitorul
 3. Trăsăturile fundamentale ale antropologiei ortodoxe în gândirea Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
 4. Aspectele esenţiale ale răscumpărării omului în Hristos din perspectivă interconfesională
 5. Biserica, Scriptura şi Tradiţia. Legătura dintre ele: aspecte interconfesionale
 6. Sfintele Taine în viaţa Bisericii

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. ***Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Losskz, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovskz, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan şi Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie Dogmatică

TEMELE LA DREPT BISERICESC

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii
 2. Norme canonice privind administrarea puterii învăţătoreşti
 3. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului
 4. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Mirungerii
 5. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Euharistiei
 6. Despre autonomia bisericească
 7. Despre autocefalia bisericească

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990.
 2. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi cununie, în ”Studii Teologice”, anul XLIV (1992), nr. 1-2, p. 17-31.
 3. Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română. Studiu istorico-canonic, teză de doctorat, Sibiu, 1969; sau vol. ”Din istoria dreptului românesc. I. Dreptul scris, Sibiu, 1993.
 4. Prof. dr. Liviu Stan, Obârşia şi dezvoltarea istorică a dreptului bisericesc, în ”Mitropolia Olteniei”, anul XX (1968), nr. 1-2, p. 3-11.
 5. Idem, Biserica şi dreptul, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VIII (1956), nr. 4, p. 482-489.
 6. Idem, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, în ”Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 2, p. 267-296.
 7. Idem, Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VI (1954), nr. 10-12, p. 598-617.
 8. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie a Bisericii, în ”Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul XLV (1969), nr. 3-4, p. 155-165.
 9. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi omiletică a preotului, în ”Mitropolia Banatului”, anul XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 155-169.
 10. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului, în ”Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4, p. 593-612.
 11. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul LVII (1981), nr. 1-3, p. 39-57.
 12. Idem, Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii, în „Glasul Bisericii”, anul XXXVIII (1979), nr. 7-8, p. 791-804.
 13. dr. Iorgu D. Ivan, Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică a Statului, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul CI (1983), nr. 9-10, p. 732-755.
 14. Prof. dr. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, anul X (1958), nr. 5-6, p. 376-393.
 15. Idem, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII (1956), nr. 3, p. 369-396.

*Pentru candidații înscriși la specializarea Drept bisericesc

Coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

TEMELE LA TEOLOGIE MORALĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Cadrele liturgice ale vieții morale: (Sărbătoarea, Integrarea liturgică, Încadrarea liturgică prin Ziua Duminicii, prin Ziua liturgică, prin Săptămâna liturgică, prin Anul liturgic);
 2. Rugăciunea – temeiul vieții religios-morale;
 3. Trăsăturile modernității în perspectiva teologiei morale. Viața duhovnicească în cadrele modernității târzii;
 4. Căderea în păcat – eșec existențial;
 5. Viața morală în condițiile existenței răului (originea și natura răului);
 6. Maica Domnului, izvor și model al vieții duhovnicești.

Bibliografie:

 1. BĂDESCU Ilie, Noologie. Cunoașterea ordinii spirituale a lumii. Sistem de sociologie noologică, Editura Valahia, Colecția Euxin, București, 2002.
 2. BĂNCILĂ Vasile, Duhul sărbătorii, Editura Anastasia, București, 1996.
 3. BERDIAEV Nikolai, Încercare de metafizică eshatologică. Act creator și obiectivare, traducere Stelian Lăcătuș, Editura Paideia, București, 1999;
 4. BUNGE, Gabriel, Practica rugăciunii personale după Tradiţia Sfinţilor Părinţi, trad. I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1996.
 5. CABASILA Nicolae, Despre viața în Hristos , traducere Teodor Bodogae, Editura I.B.M. al B.O.R., București, 1997.
 6. CONIARIS M. Anthony, Introducere în credința și viața Bisericii Ortodoxe, traducere Constantin Făgețan, Editura Sofia, București, 2001.
 7. CONSTANTIN Pavel, Problema răului la Fericitul Augustin, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996;
 8. COSTA DE BEAUREGARD, Marc Antoine, Rugaţi-vă neîncetat, trad. Rodica Buga, pr. Nicolai Buga, Edit. Institutul Biblic şi  de Misiune al  Bisericii  Ortodoxe Române,  Bucureşti, 1998.
 9. DIONISIE Areopagitul, Despre numele divine, traducere Cicerone Iordăchescu și Teofil Simenschy, Editura Institutul European, Iași, 1993;
 10. EVDOKIMOV Paul, Înnoirea Spiaritului Studii de spiritualitate, trad. Magdalena Mărculescu-Cojocea, ed. Pandora, Târgovişte,
 11. EVDOKIMOV Paul, Vârstele vieții spirituale, traducere Pr. Prof. Ioan Buga, Editura Christiana, București,1993.
 12. FELMY Karl Christian, Existenţă seculară şi viaţă liturgică, în vol. Editat de Picu Ocoleanu şi Radu Preda, Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o Teologie socială ortodoxă, Edit. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007.
 13. KOYRÉ Alexandre, De la lumea închisă la universul infinit, traducere de Vasile Tonoiu, Editura Humanitas,Bucuresti, 1997
 14. LEMENI Adrian si Pr. Razvan IONESCU, Teologie ortodoxă și Știința, Editura I.B.M. al B.O.R., Bucuresti, 2007
 15. LEMENI Adrian, Sensul eshatologic al creației, Editura Asab, Bucuresti, 2004
 16. LOSKY Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Raduca, Editura Anastasia, Bucuresti
 17. LOSSKY Vladimir, Introducere în Teologia Ortodoxă, traducere Lidia și Remus Rus, Editura Enciclopedică, București, 1993;
 18. MATSOUKAS Nikos, Teologie dogmatică și simbolică, IV: Demonologie, traducere Constantin Coman și Cristian-Emil Chivu, Editura Bizantină, București, 2002;
 19. MOLDOVAN Ilie, Calendarul viu – dialoguri euharistice între generații, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007.
 20. NAKAMURA Najime, Orient si Occident: o istorie comparată a ideilor, trad. Dinu Luca, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997
 21. PATAPIEVICI Horia Roman, Omul recent. O critica a modernității din perspectiva întrebării «Ce se pierde atunci când ceva se câstiga?», Editura Humanitas, Bucuresti, 2001
 22. SCHMEMANN Alexander, Din apă și din Duh. Studiu liturgic al Botezului, traducere Pr. Prof. Ioan Buga, Editura Symbol, București, 1992.
 23. SCHMEMANN Alexander, Introducere în teologia liturgică, traducere Vasile Bârzul, Editura Sofia, București 2002.
 24. SCHMEMANN Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și ortodoxia, trad. Aurel Jivi, Ed. I.B.M. al B.O.R., București, 2001.
 25. SCHMEMANN Alexander, Postul cel Mare, traducere Andreea Stroe și Laurențiu Constantin, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995.
 26. SCOOYANS Michel, Deriva ideologica și totalitară a neoliberalismului, traducere diac. Ioan I. Ica jr., învol. Gândirea socială a Bisericii, volum realizat si prezentat de Ioan I.Ica jr. si Germano Maroni, Editura Deisis, Sibiu, 2002
 27. SOFRONIE, arhim, Rugăciunea-experienţa vieţi veşnice, trad. Ioan I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1998.
 28. ŠPIDLÍK Tomáš, Spiritualitatea Răsăritului creștin II. Rugăciunea, traducere Ioan I Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998.
 29. TOYNBEE Arnold J., Sinteza asupra istoriei. Sinteza a volumelor VII-X, de D. C. Sowervell, trad. Dan A. Lazarescu, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997, p. 208
 30. VASILE cel Mare, Că Dumnezeu nu este autor al relelor, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, traducere Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004;
 31. VATTIMO Gianni, Sfârsitul modernității, Editura Pontica, 1993
 32. VLAD Vasile, Asumarea (Post)modernității. Perspectivă teologică asupra istoriei, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010
 33. VLAD Vasile, Dimensiunea liturgica a vieții religios-morale Editura Universitații „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009
 34. VLAD Vasile, Rugăciune și imaginație. Perspesctivă bisericească, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2013
 35. VLAD Vasile, Temeiuri ale gândirii morale. Perspectivă teologică, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016
 36. VLASCEANU Lazăr, Sociologie si modernitate. Tranziții spre modernitate reflexivă, Editura Polirom, Iasi, 2007
 37. VULCANESCU Mircea, Creștinul în lumea modernă, în volumul Gândirea socială a Bisericii, realizat si prezentat de Ioan I. Ica jr. si Germano Maroni, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 72-93
 38. WEBER Max, Etica protestantă si spiritul capitalismului, traducere de Ihor Lemnij, Editura Humanitas,Bucuresti, 1993
 39. WURTZ Bruno, New Age. Paradigma holistă sau revrăjirea vărsătorului, ed. a II-a, Editura de Vest, Timisoara, 1994
 40. YANNARAS Christos, Libertatea Moralei, traducere Mihai Cantuniari, Editura Anastasia, Bucuresti, 2002
 41. YANNARAS Christos, Ortodoxie si Occident, Editura Bizantina, Bucuresti, 1995
 42. YANNARAS. Christos, Heidegger si Areopagitul, Ed. Anastasia, Bucuresti, 1996

Coordonator: Pr. Prof. dr. Vasile Vlad

*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă

Decan,                                                                                        Secretar şef,

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja                                           Ec. Lavinia Dorina Popa