Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Metodologie admitere studii Doctorale

Programele de DOCTORAT (6 semestre):

 1. Teologie Dogmatică (coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan şi Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja)
 2. Drept bisericesc (coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus)

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1.

 1. Condiţii obligatorii pentru înscrierea la concurs:
 2. La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care „aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale”).
 3. Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat şi doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.
 4. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licenţă)/ 5] în pondere de 70% si media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie)/3] în pondere de 30% 8,51.
 5. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat de Departamentul de limbi moderne al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere internaţională.

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru programele de doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României.

 1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultăţii şi la sediul facultăţii.

          Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe:

 1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi la toate Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 4).
 2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 4 a/b).

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00.

Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).

Programare calendaristică 2017:

Sesiunea  – Programe de Doctorat

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-12.09.2017

Proba scrisă (participă candidaţii de la toate programele): 15.09.2017, ora 900

Depunerea contestaţiilor: 15.09.2017

Rezolvarea contestaţiilor: 18.09.2017

Proba orală (susţinută pentru opţiunea de program aleasă de candidat): 18.09.2017 ora 900.

Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2017

Retragerea dosarelor pentru candidaţii nepromovaţi: 19.09.2017.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat cuprinde următoarele documente:

 1. dosar plic
 2. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere)
 3. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată
 4. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi copie legalizată
 5. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată, pentru absolvenţii de facultate)
 6. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi copie legalizată
 7. diploma de master sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată (pentru înscrierea la studiile de doctorat)
 8. foaia matricolă a studiilor de master în original şi copie legalizată
 9. diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi copie legalizată, pentru absolvenţii Seminariilor Teologice
 10. certificat de naştere în copie legalizată
 11. carte de identitate copie
 12. certificat sau adeverinţă de botez
 13. certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 14. Curriculum vitae
 15. Memoriu de activitate
 16. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului
 17. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul (sau acordul din partea cultului)
 18. pentru candidaţii care aparţin altor culte sau provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare : acordul cultului/  chiriarhului eparhiei  din care provin; avizul Consiliului Facultăţii în care urmează să studieze,  acordul chiriarhului   de care aparţine facultatea şi acordul Patriarhului României
 19. adeverinţă medicală – tip admitere facultate – cu analiza de sânge şi raze la plămâni
 20. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate
 21. 4 poze tip buletin color
 22. taxa de înscriere: 100 lei
 23. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

Candidaţii la doctorat sunt admişi, prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la probele examenului de admitere.

 • Taxa de înmatriculare de 50 lei se achită odată cu avansul sau cu plata taxei integrale.

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ

EXAMEN SCRIS

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Revelaţia dumnezeiasca şi importanta ei pentru Teologia Ortodoxă
 2. Relaţia dintre om si cosmos în Teologia Ortodoxă
 3. Dogma Sfintei Treimi. Argumentare biblică şi patristică
 4. Dogma de la Calcedon şi importanţa acesteia pentru hristologia ortodoxă
 5. Aspecte esenţiale ale eshatologiei ortodoxe
 6. Aspecte teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică Ortodoxă din România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în „Ortodoxia”, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. ***Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovsky, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Marineasa, Timişoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan şi Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

* Tematică valabilă pentru toți candidații înscriși la toate specializările

 

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ,

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică a lui Dumnezeu în teologia ortodoxă
 2. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim Mărturisitorul
 3. Trăsăturile fundamentale ale antropologiei ortodoxe în gândirea Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
 4. Aspectele esenţiale ale răscumpărării omului în Hristos din perspectivă interconfesională
 5. Biserica, Scriptura şi Tradiţia. Legătura dintre ele: aspecte interconfesionale
 6. Sfintele Taine în viaţa Bisericii

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. ***Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Losskz, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovskz, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan şi Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie Dogmatică

TEMELE LA DREPT BISERICESC

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii
 2. Norme canonice privind administrarea puterii învăţătoreşti
 3. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului
 4. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Mirungerii
 5. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Euharistiei
 6. Despre autonomia bisericească
 7. Despre autocefalia bisericească

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990.
 2. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi cununie, în ”Studii Teologice”, anul XLIV (1992), nr. 1-2, p. 17-31.
 3. Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română. Studiu istorico-canonic, teză de doctorat, Sibiu, 1969; sau vol. ”Din istoria dreptului românesc. I. Dreptul scris, Sibiu, 1993.
 4. Prof. dr. Liviu Stan, Obârşia şi dezvoltarea istorică a dreptului bisericesc, în ”Mitropolia Olteniei”, anul XX (1968), nr. 1-2, p. 3-11.
 5. Idem, Biserica şi dreptul, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VIII (1956), nr. 4, p. 482-489.
 6. Idem, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, în ”Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 2, p. 267-296.
 7. Idem, Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VI (1954), nr. 10-12, p. 598-617.
 8. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie a Bisericii, în ”Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul XLV (1969), nr. 3-4, p. 155-165.
 9. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi omiletică a preotului, în ”Mitropolia Banatului”, anul XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 155-169.
 10. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului, în ”Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4, p. 593-612.
 11. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul LVII (1981), nr. 1-3, p. 39-57.
 12. Idem, Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii, în „Glasul Bisericii”, anul XXXVIII (1979), nr. 7-8, p. 791-804.
 13. dr. Iorgu D. Ivan, Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică a Statului, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul CI (1983), nr. 9-10, p. 732-755.
 14. Prof. dr. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, anul X (1958), nr. 5-6, p. 376-393.
 15. Idem, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII (1956), nr. 3, p. 369-396.

Coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

Decan,                                                                                        Secretar şef,

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja                                           Ec. Lavinia Dorina Popa